Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
202
mis.
Af'ife, tnijn, pron,
Mine of gold, goudmijn, f,
Tomine^ mijnen, ondermijnen
ondergraven,y»; mincworker,
bergwerker,
Miner, mijngraver, m,
Mineral, m'ijüftof,bergftof, ƒ. berg
gewas, n.
Mineraliil, bergftofkundige, m
To »?jn^/^,mengen,vermengen, v
M1S-.
Mifbeha\ionr , wangedrag , on»
gemanierdheid , ƒ.
Mijhelief, ongeloi f, n.
Mijhelieyer , ongeToovige , m.
To mtfcall, verkeerd- noemen,v.
To mifcalculate. misrekenen, v,
Mifcarriage, mi gang, mi^a?»g,
misval, m, mi^Uikkin^, f \ a
womansmifcariiage, eene mis-
kraam.
met water mengen.
Miniature, fcKilden'} in het klein,;?.
Bdinim , dwergje , n,
i/fw/Ort, gunfteling, gunstgeaoot,
m, uoetelkind, n
to mingle wine with water , v/i}n Torntfcarfy m\s\viVknn,y.\tl>eletter
was mifcar-, ied, de brief was
niet wel befteld; J^is wife has
mifcarried, zijn vrouw heeft
eene miskraam gthad.
Mifcariying , mislukking , f
MHnijler, predikant, diener ,\Mifcellaneons, vermengd, adj,
hulp, m, Mifcellanies, mengelftoffen,
Tontinijler^ bedienen, v, M/cA<2«c^jmisvaU».mislukking,
Èdinifiery, éxQXïsi van een'ftaats I ongeval, ongeluk, r?.
dienaar, f 'siands regecrings-!.W/cA«/,onheiI,kwaad, ongeluk
raad, m,
Minijifing, toebcdicning,
Minor ^ minder,kle ner,minder-
jarige, m,
Mtnfler , kloosterkerk, ƒ.
Minflrel, fpeelman, m.
Mint, munt, /.
Mint, dherkO kruizemunt, ƒ.
TV mint, munten , y.
IHnting, munting, f,
Minute, minuut, /•
MfinuU, klein, adj,
êdinute, ontwerp, n, klad, f,
^ wonder werk, teek en.
^firaculous, wonderbaar, arj, lijk,
ady,
Mire, flijk , n, ; to piek in the mire,
in de flijk (leken; to be decp in the
mirey d ep in fi::hulden fteken
Uïrrh, mirre, f,
ji//fOf)', fpiegel,«? voorbeeld,!?.
Mirtb, vrolijkhe d f,
èdiry, modderig, adi,
Mifadyenture, ongeluk , n,
hiifanthropy, menfchenbaat, ƒ.
Ml fappr eken fion , mis-vattin^ , f
To mifbecume, mibltaan , kwalijk
ttaan
7o fhijbshayey zich nici wel dra-
gen, y.
verderf, ramp , m,
MifchievouSy b-os , boosaardig,
adf. lijk , ady,
MifchiYOufneJs ,/.
Mi^coi.ceit, wanbt gripw»
Tv mi fcor du 61, kwalijk bcfturen,y.
Mifccnpruction , verkeerde uitUg-
g'ng»f'
To mifcorfirue , eene zaak verkeer-
delijk uitleggen, y, »
Mtfcrearcy, ongeloof,afwjk ng
van het' gek-of, ƒ.
Mifcreant, ongeloovige , wacgc-
loovige, w.
Mifaeedy misdaad, ƒ.
Mifdemeancur, wanbedrijf, mis-
drijf,», ont rouw,/flecht gedrag,«
To mifdo, misdoen , y.
Mifdoer, misdadiger, m
argwaan, m, wantrou-
wen, n,
Mife, fchatiingen, ƒ. voordeden
van landerijen, n.
Mi fer, vrek, m,
Mi/erable, elendig, deerlijk, Jam-
meri jk , rampzalig, adj,
Miferablenefs, eleadighc;d,/.
Mtfery, elende jammer, w. \he
liyes in gread mifery, Ui/ keft
in groote dende.
Hl