Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
BF
700
men.
wet.
Ueltins, fmelting, ƒ.; mehitg
houje, fmeithuis, th
èUmber lictaaat, n. \ menihcr
nf ths body, lid des ligthaams;
number of pariiamtnty Jid vat
het parlemert.
MJznihrane, vlies, f7.
Membranous ^ vliesachug , adj,
Alimorable, gedenkwaardig, adj,
1 jk, ady.
hhmorandum , aanteekening, ƒ.
Memorial, gedenkieeken, gedenk-
boek, kladboek,
iicf^worv, geheugen, n» gedachtenis,
onthoud ng , herinnering, /.
io call to memory t z ch herinne
te binnen breni^en; out of
viemory , uit het geheugen; l
r/tiil bring it to his memory, ik
zal ''c hem indachtig maken, ik
zal het hemtebiocen brengen.
M/iymenfchen,mannen« m.'f men
are generally looked upon accord-
ing to their eftatestde menfchen
worden doorgaans aar^ezien
naai dal zij gegoed zijn; ye
men of Galilee^ gij CalJefche
mannen«
//ffiizc^,bedreiging/.dretgement.n.
To menace^ dreigen,
To mer.d, verbeteren,beteren, y.;
to mend a fault, eene fout ver
beteren; he has heen vety pek,
but now he begins to mend, h j
is zcer ziek geweest, maar
thans begint hij te beteren.
Mendacity, Icugenachn'gheid, ƒ.
Mender, verbeteraar, m.
Mendicant, bedelmonnik , nt,
To mendicate , bedelen, f,
Mtndicity, bedelftaf, m armoede,/.
Mental feryant, or tae menials, de
huisboden of bedienden.
Mer.funability9 nitetbaarhefd, f
Menfurable, meetbaar, adj,
To menfurate, meten , y.
Men fur ation, met ng, f,
Mer.tal, innerl.jk, adj.; mental
prayer, ftil gebed; mentaldeyo
tion, innige godsdienst.
Msution, melding ^ Yemelding,/.
n.'yto make mention of a
gewag van eene zasiit
gewag
ihir.g,
maken.
To menihn, melden, vermelden, y.
Mep hicical, ft ink c n d , adj.
Me] ca:.iile, koopmanfchappelijk,
adj ; a me.ikshiüe town, eene
küof ftad.
Mejcir.aiy, baatzuchtig, adjn
Mercena y, huurling, m.
Mercer, "kramer, m.
Mercery, ktamerij,/.
Merchr.ndiz'-, koophandel, r.koop-
manfchap, f,
To merchMize, koophandel drij-.
ven, y.
Merchantman , koopvaard'jfchip ,
n. koopvaarder, m.
Merciful, barmhartig, genadig,
adj, lijk, aay,
Mertifulnefs, barmhartigheid, mc-
dogendheid , f,
Merctlefs, onbarmhartig, onmc*
doogend, adj.
Mercury, kwikzilver, n, geestig-
heid; ƒ, glaskruld, n.
Mercurial, kwikzilverig, vlug^
vol geest, adj.
Mercy, barmhanigheid, genade,
f ',proy mercy, om genade finee-
ken.
MiAdlan, mlddag>lijn. f.
Me. idional, zudciiilt, a ij,
Mi.it, vcrdienfte, ƒ.
To tut it, verd.entn, v,
Merito ious, verdiei.fttlijk , cdj,.
Merlin , havik , fteetivalk , m.
Mermaid, meermin, f.
Merrin fs, vrol jkhJd, f.
Merry, vrolijk, geestig, adj,
Meny andrewy hansworst, m,
Merpon,ducking, n^oxr^^^Wrïg, f,
Mefs, geregt, n,^ we-are four of
a mefs , wij zijn met ons vie-
ren aan eenen bak. (fcheepsw.)
M fage-, boodfchap, f.
Me f enger, bode, m.
Meffuage , boerderij, f.
M tals metaal, bcrgftof, n,
Metallip , mttaalkundige , m.
To mitamorphofe, herv rmen, y.