Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
AGO
AID,
n
«eiiw. f ft ijU, tri doordsbenaailwdh€ïd
JJe is worn out tvith age, hij jji zieitoging , ƒ.
door ouderdom afgemat. - - -
I^'on-age , minderjaiigbeid , ƒ.
^Z^d ,oud, bejaard, bedaagd, adf.
Aj^edly, bedaagdeJijk , oudachiig,
adv-,
A^^ncy , bewind , n,
Agent^ bewindhebber, uitvoer-
der, zaakbezorger, m.
to Aggemraüon^ aangroeijing,
aankweeking, v.
Agglomerate , rot een' hoop , of
troep maken , troepswijze
verzamelen.
To agglutinate, lijmen, kleven, v.
To aggrandize
maken, v.
To aggravate, verzwaren, v. ;
that Ml aggravate his crime, dit
zal zijne misdaad verzwaren.
Aggravating ^ aggravation ^ ver-
zwaring, grieving , ƒ
To aggregate^it zamen vergade-
ren
^igf^gaiion^ te zamen vergade«
ring, ĥ
Aggrejion^ aanval, m, aanran
ding, ƒ.
Aggrejfor t aanvaller, befprin-
ger, aanrander, m.
Aggrievance, beleediging, f,
Toacgrieye, bezwaren, veronge
lijken, v.
yl^ile^ gaauw, handig, ndu
Ability. gaauwheid, handigheid, /.
Agitahle^ beweegbaar, auj.
To agitate^ bewegen, Weroeren
over en weer overleggen, v.
Agitation, fchudding, bewegfng,
beroering, /.
Agitators^ bewindsluiden.
Agnail, nagelzweer, f, dwang
nagel, m.
A3n^ voorleden, geleden, adv
A whüe ago^ ecne wijl geleden.
L -nir agOi lang geleden
A^^oa . "als to fet ont^s curiojity a
gog^ iemands nieuwsgierigheid
gaande maken, adv,
^tf O^^y 9 dood&QOOd ^ m. doods-
/Igonifl ^ kampvechter, m.
To agonize, 7-ieltogen, y ru
To agrace y begunftipen , r. a»
Toagieasi, befmeren, v. c,
Agreti overeenstemmen, toertem*
men, overeenkomen, bewilli-
gen, verdragmaken, verdra-
agree to ff • ik (la het toe ,
ik ftem het toe; Iagfee wifk
th :e, ik ben hec met u eens»
They can V agree together, zij
kunnen zich met elkander niet
verdragen.
Agreeable^ overeenkomdic, aan.
genaam, hchageliik, vermakö«
lijk, adj, 6? adv
Agreeahlene§\%Qwo':gcy\\k\ic\óiht'
hagelijkheid, aanvalligheid , f.
Agreeably i aangenamelijk, ver*
makelijk, ady^
Agreement^ verdrag, befprek.«.
overeenftcmn-.iiig, overeen-
komst , accordtng io agree*
ment, volgens verdrag; tccome
io an agreement, to: c£n ver-
drag komen.
Agrefiic, boersch, ar^\
Agriculturei landbouw, m»
Agrimvny , agrimonie , eekor
kruid, f.
Bastard agrimony,kruid,
n.
Agriote^ morel, ƒ.
aan den grond , adv, ^Ito
run aground, aan den grond
ftooten; to run a JJilp aground ,
een fchip doen ftranden.
Ague , koorts; a quotidian ttgue,
eene alledaagfche koorts; a
/.•r^'««ö^tff,€eneanderencl2ag-
fche koorts; a qtiartUin ague,
eene derdendaagfche Icoorts ,
a fit of an ague , eon aanval
van de koorts ; the Jhiverinc ,
or/haking ofcn ague , liuivciig-
hcid, of brving der koorts.
Agwjh.. koor:lj{?,koortsfldjtig, ad}.
Ah, cUa, och, ho , Iio, ha Ua,
hulp',/, bijft.ind,