Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
med.
mel:
19P
Tü mean, tneenen, v.; what does he
mean by that 9 wat meent hij
daarmede t
Meander, doolhof, m.
Meaning, meeniiJg, ƒ.; Iwouldfain
kncwhis meaning ik zoude gaarn
zijne mecning weten.
Meanyn op eene geringe wijze
Med'unu midden,middel, «.there
is no mediu'ii beiween tho'e two
extremes, diar is g^en middèl
tu&fchen die twee uitcrflen.
Medlar, mispel, w. \ medlar-i'Sê
mispelboom , m. \
Meed, belooning, /,
Meek, zachtmoedig, lichtzinnig.
Mcanne/s, gor nghe d, laagheid,/ ; adj. lijk , ady.
Menfted , door de mazelen be To zachtmoedig maken,v.
fmet. ' Meeknefs , zachtmoedigheid, /.
Meafles , mazelen , fm \Meer, louter, enkel, ut-'i. ; it if e
Meafurable^ meetbaar, adj, \ metrcheat, het i-enkel bedrog.
M'af ure, maat f ; beyondmeafureiMcerly , al leen'ijk, adv.
buiten maten, boven maten; A/^^/, bekwamelijk ,gevoegelijt,
in fome meafure, eeniger ma*| adj.
ten; in a great meafure. voor,Tow^^f, ontmoeten, tegcnkompn.
een groot gedeelte; good mens
ure, goede maat.
To meajure, meten, y,
Meafurer, meter, m.
Meat, ko>t,«. fpijs,/.vleesch,
n.',meat anddrif.kS'^^U en drank;
jpvon-meat, lepelkost; fweet
meat, banket; roajï meat, gc
braden vleesch ; boiled meat,
gekookt vleesch.
Mechanic, handwerk-
kundig, werktuigelijk, adj.
Mechanic, handwerksman, m.
gedenkpenning, m. me*
dalüe, f.
To meddle , bemoeijen, v.
Meddler, bemoel-al, m.
Median, dat in 't midden is,' med
ianyein, middel-ader,
Mediajline ^ middelvlies,
To mediate, bemiddelen, v.
Mediation, bemiddel'ng, ƒ.
Mediator, bemiddelaar, m.
Medical, geneeskundig, adj.
Medicament, gMjcesmiddel, n.
Mediocrity t middelmatighe d , ƒ.
To overdenken, overwe
gen, betrachten, v,
Me.d'tation, overdenking, over
weging, f.
Meditative, overdenkend,befch ou
wend, adf.
Medierranein > middellandfche
zee,/.
aantreffen, bijeenkomen, ver.
gaderen, v.; to vieet tr^e'he^
zamenkomen ; when jhall we
meet ? wanneer zullen wjj b j«
eeukomen?
Meeter, rijm, dicht, «r. maat, ƒ.;
brought into meeter, op maac
gefield.
Meeting, ontmoeting, aantreOina ,
bijeenkomst, vergadering , /.;
meeting'houfe, vergaderplaats,/.
Meetly, bekwaamüjk, dicnftiij,
adj. & ady.
Megrim t fchel e hoofdpijn, /.
Melancholy , zwaarmoedigheii ,
zwartgalligheid, droefgeestig*
heid, /.
Melancholiek, zwaar«oedf^, droef«
geestig, zwartgallig, adj* U3<t,
Meliiot, <!e»nklaver, /.
To meliorate, verbeteren , V.
MtUoration, vérbetering,/.
M.'l'iferous, honiggevend, aij.
MeUijicotion , honlgnitkir>g, f.
il/tf//(rtr,murw,njp, adj.-^ mfill*/'9
apphs, njpe appelen,
To melkuws r jp w.>rdeti ,
MJkwnefs, r ipheid , /.
Melodiotu , welluidend, ai^j^
Mslndy, welluidendheid, f,.
Vfelon, meloen, /.
To melt, fmelten, v.
Melter, ftneiter,
I4