Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
I9t
MAT.
Mathifimtman , wiskur.fti'naar ,
wiskundige, m*
Mathematics y wiskunde, f
MatrafSy mairas, ook d.s Ulcer
flesch, kolf. ^
Matrice ^matrix , baarmoeder, ƒ
Matricide, moedermoord , U
To matriculate y infchrijren, y.
MatticulationTMchxl^Winz op de
hoogefchool, f.
Matrimony y huwelijk huwelij
ke ftaat, ; to join in matri-
mony ^ in din huwelijken ftaat
▼ervoegen.
Matrimonial 9 huwelijksch, a^j.
Matron, huismoeder, eerbare
vrouw, deftige vrouw, ƒ.
MatrofeSy gelchut knechten, m.
Mutter, C^ubftancej , nwtter,
ftof, zaak, oorzaak,/, etter,
m»; the fuhjedi will furnlfh nit
with matter , htt onderwerp zal
mij fiof verfchaffen; he deli
yered his ^ratter very elegantly,
bij verhandelde zijne ftof zeer
ierlijk $ it is but matter, 't is
maar eene kleinigheid; what i'
the ** at ter with him ? w»t fchort
hem? wat wil hij hebben? no
^ fuch matter . geenszins , het is
met alzoo; the fore was full
of maittr , de wond was vol
etter.
To PI tter,achten, om geven, zich
bekreunen ■ aangelegen zijn .
y. matter not what Others fay,
ik geef er niet om wat anderen
zeggen.
To matterytttQi^n,y.; the mattering
of a Core, de ettering van eene
Wend.
Matting , matten, n,
Mjitocic, houweel, n. fpade, /.
Maturation. rijpword ng , /,
Mature, rijp, adj upon mature dc
liberation , na een rijp overleg;
when he fhall come to maturi
age, w anneer hij tot rijpheid var
jaren zal gekomen zijn.
Maturely, rijpeliik . ady^
Maturityy rijpheid,^
hl E A.
Mnngre, in fpijt van, tegen dank ,
on<lanks, adr.
To wök/,iemand beuken, flaan, v.
Maut, zware hamer, m,
Maul'/lick, fchilders ftok, m,
To mcunder, morren, knorren,
pruttelen, v.
Maundy thurfday y witte donder-
dag. m.
Maufoleum, praalgraf, n,
Mawyman%,f,'y themawoja.calf,
kalfs-maag.
Mawk^pi , walgacht'g, adj,
Maxim,i^xoadxe^t), hoofdregel, m.
ftelllng, /.
Muyy the mouth <f May, Md yf.;
maypole, meiboom«
Mayor, majoor, burgemeester,^v.
Alayorcltyf burgcmeesteis ampt,
n,
Mazcy doolhof, vetbijstering ,
bedwelming,/'.; tobeinamaze y
ineen doolhof verward zijn,
bedwelmd zijn ; it did put me
in a maze, het deed mij ver-
fteld ftaan.
3Ie y mij, pron ; with me , met ml/,
bij mij; me thinks y mij dunkt,
Meucock, verwijfd, adj^
Mtad, meede, /.
Msad^ meadow beemd, m.
Meager , DJater, fchraal, adj. lük,
ady,
Mcagernefs, magerheid, /.
Me^^l, meel,^.meaUtub , meel-
vat, n.
Mealy y meelig, üdj.
Meal, maal ,n.\ 1 have eat a goed
me<xl, ik heb een goed maal ge-
daan; piece-mealy ftukken en
brokken.
Mean, gering, flecht, adj.'y a man of
mean condition, een perfoon
van geringen ftaat; mean-fpirit»
ed, flaphardg, adj,; mean, mid-
den, n. middelmaat, /. ; in the
mean while, ondertusfchen.
Means, middelen, middel, n,\bv
my means yAoox mijn tcedoer;
by nevieaus, geenszins; by al,
meansy vooral,.