Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
LIK.
lin.
Ught, het Goddelijk licht,
bring den dag bren
gen , ontdekken ; time will bring
it in light,dt tild zal het leeren,-
the itgktsofbeaßs 9 de long van
cen beest.
To light, verlichten, aanfteken; tr.
tight a candle, eene kaars aan
fteken.
Light houfe, vuurtoren, «.vuur-
baken , n»
To lighten, lichten, verlichten, v.
To lighten, blikfemen , v.
Tolighten, ea/e, ve rl ig te n, ligt c i
maken , ontlasten, v.
L'fghier, ligter, m, (fch'pO
L'ghterman . 1 g er fcliipper , m.
L ghtfy,y%iQ\ jk, gemakkei
L'nhtminded, onbeftendig, on
ftandvast g . adj.
i»^Ä/«r»^r blikfem,f«.weerlicht,« ;
ßaßnf lightning, blikfemftraal
L'ghtnefs, ligtheid, wispelturig
heid, f; lishinefs of belief.
ligtgeloovigheid.
Lights , de long, ƒ.
Lightfome, ligt, helder, klaar
bi.jgeestig, adj.
Lightfomenefs, ligtheid , helder
Jieid, vrolijkheid, ƒ.
Like. gelijk, diergelijk, adf ; ht ii
like his mother. hij is gelijk zijne
moeder; / never faw the like.
ik heb noo t iets dergelijks ge-
lÄeti', like as, gelijk als; in liït
manner, desgelijks; fuch like,
dergel jis 5 like maßer ,like man
zoo heer, zoo knecht.
Like, waarfchijnlijk, vermoede
\\]\t,adi.',heis not like to live Ions,
het is niet waarfchijnlijk, dat hij
lang zal leven; it is 'ike e/iough.
het is waarfchijnlijk genoeg.
To live . aanftaan , bevallen, beha
gen, beminnen, V. i I like it very
het ftaat inij zeer wel aan;
/do not like it, het gevalt mi'
niet; he likes Jifli beiter thanm
does ß-ß , bij mag liever visc^
dan vle(sch,hij houdtm?ervan
visch dan van vleesch.
Likely, waarfchijnlijk, vermoe-
delijk , oogenfchijnlijk, atv.
Likelyhooi, liKelinefs, waarfchijn-
lijkheid, bliik , ƒ.
Likenejs, gelijkheid, overeen-
komst, ƒ.
Fo liken, vergelijken, v.
Likening, gelijkheid, overeen-
komst , f
L'kewije., desgelijks, adv^
Liking, behai;en , welgevtillen, n.;
go d liking , goedkeuring,
Uly, lelie, ƒ.
Umb , 1 d , n ; he has lofl one of hit
limbs, hij heeft een zjner le-
den verloren
Limbeck, distilleerketel, m.
Limber, bugzaam, zacht, han-
delbaar, gedwee, adj.
/vjwf,kalk,ƒ.; iime-flone, fteen-
kaik, ƒ.; lioie kiln, kalkoven,
m ; time'burner , lime-maker ,
kalkbrander, w.; lime-tree,
1 ndenboom, m.
Tolime, met kalk beftrijken, v.
Limit, grenspaal, landpaal, /.
To limit, bepalen, afpalen, pa-
len ftellen, v.
Limitation , limiting, bepaling, ƒ.
Limits, grenzen, landpalen,
landfcheiding, ƒ.
To limn, met waterverw fchilde-
ren. y.
Limner, fijnfch Ider, m,
Limous , fl jmerig , modderig, f.
To limp, hinken, y.
L mp, flap. zwak. adj.
Limpid, klaar, helder, adi,
Limpidnej's, klaarheid, helder-
heid , ƒ.
Limping, 'c kreupel gaan.
Limpingly, al hinkende, adv.
Toiin, uitfcheiden , ophouden, v.
Linament, plukfel,
L'inchpiu, de luns van een rad.
Line ,te%ii\,m, lijn, frreep ,regel,
f ; carpenter^s line. rigtfnoer ;
ptunth line, paslood; angl ng
li^e . hengeifnoer; die lines "f
the hand, de trekken, of ftre-
pen inde \ equinoiliailtne ,