Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
LIB.
LIG.
187
het ootten ,
To level, gelijk, vlak, effen, adj\ :
level, vlakte , ƒ.; level9 to maki
level, gelijk maken. y.; level
at, mikken , doelen.
Leven, zuurdeefcra,
Levelnefs, gelijkheid, ƒ.
Lever , koevoet, hefboom, w.
Liveret, jonge haas, m.
Levity, ligiheid »ongeftadigheid,/
/'tfy.v,helling v/erving,/.^ a Itvy
eene heffing, oflgting
van fchattingen ; a leyy of fol
diers, eene werving van ktljgs-
volk.
Tolevy, hvffen, ligten, werven,
v.ito le\y mvney, geld heffen,
fchatting opleggen.
Ltwd, ondeugend, ligtvaardig,
ongebonden, adj»
Lewdly, ontuchiiglijk, ligtvaardig,
lijk, adv*
Lewdnefs, ontucht, ontuchtig-
heid, ligtvaardigheid, ongebon
deuheid, /,
L xiccfTjapher , woordenboek»
fchiijver, m.
Liable, onderhevig, onderwor
pen , adj.
Liar, leugenaar, m.
Libation, drankoffèr , ».
Libel, lasterfchrift. n.
Libelier, paskwillenmaker, m»
Libellous, eerroovend, adj,
Liheyal,ta \d, milddadig,goeder-
tieren, gulhartig, openhanig,
adj, lijk, adv.; the liberal fcien*
ces, de vrije kunften.
L berality ♦ mildheid , gulhartig-
heid, milddadigheid,/.
Liberation, verlosöng,/.
Libertine , los, ongebonden, adj
Libertine, ligt mis , vrijgeest, m.
Liberiicifm , ongebondenheid,
vrijgeesterij, /
Lrbei iy , vrijheid . /. vrijdom , m.;
to fet one at liberty, iemand in
vrjheid ftellen; the liberties of
t^ ci y, de vri heden cener ftad.
Lihidincuf, weKu, tig , ontucht g,
tnkuisch, dartel, adjk
Library, boekerij, boekcakamcr,
boekenkast, f.
To librate, wegen, y.
Lihration , weging,/.
Lice, luizen, ƒ. plur*
Licenfe, verlof, n, vergunning
toelating, goedkeuring,/.
To itcenfe^ vergunnen, goedkeu-
ren , toelaten, y.
Licenciate, toegelatene tot het
oefenen der geneeskunde, m.
Licentious, losbandig, toomeloos,
los, adj,
L centiou/nefs,ongehonderihe'\ó, f,
^ici/or/off,verkooping bij executie«
Lid te , geoorloofd, adj.
Lick, een flag, m, ruwe bcjege«
^niog»/.
To lick, likken , flikken , y.
Lickerifh, lekker, adj.
Licking , het likken.
Lid9 lid ,dekfel, n. pot lid, kar-
nelid , dekfelvan een'pot;/>4»
lid, ooglid.
Lie , leugen, logen, /.
To lie, liegen, v.^ heiies continual*
ly^ hij liegt gedurig,
Liege , leenfchuldig, onderdanig,
getrouw, adj,
Lientery, buikioop, afgang, ms
Lieu, plaats, f,',in lieu of, in
plaats van.
Lieve, gaarne, ady.
Lieutenancy, ftadhonderfcbap, n,
Lieutenent, ftedehonder , luite-
nant, m,
Life, leven to lay down his
life, zijn leven afleggen , fter-
ven ; to depart thislife, over-
lijden , life-guard, lijfwacht,/,;
life-rent, lijfrente , f.
Lift, ophefl5ng, trilling , /. ; giye
it a lift, til het wat op,
To lift. heffen, tillen, ligten, y.;
to lift up, opheffen, oprillen,
opl gten.
Ligament, band, m,
L'gature . verhindfcl, n.
Light, ligt , luchtig, adj.
Lijit, licht, f/. ; tne light ofth»
(un , het licht der zon 5 the divine