Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
LAÜ.
aiy.; the late king James, de
gewezene koning Jacobus.
L ite, laat, ady, ',it was yery late
at night, het was zeer laat in
den nacht; ijetter late than never,
beter laat dan nooit; tt grows
late, het wordt iaat.
Lately, or late, onlangs, kort
geleden, ady.
Latenefs , laatheid , ƒ.
Latent, verholen, heimclij'kjfl^^'.
Lateral, zijdelingsch, adj»
Lath , lat, ƒ,
To la,h, belatten, v.
Lather, zeepfop, «.
Latin, latijn , n,
Latinifm, lat'jnfche fpreekwijs,/.
Latin}Ji,een d e Latijnverftaat,»;.
To laiin!ze,op de Latijnfche wijze
fpreken of fchrij veny,
Latifk, war laat, cd-/.
Lat it an t, verholen verborgen,«/?;
Latitude, breedte, wijdte , hoog
te, ruimte,/.,' the northern
latitude, de noorder breedte.
Lattant, blaffende, adj,
Latrcci\y, dieverij, ƒ diefftal, m.
Lattice, houten tralie, /. ; lattice
window, tralievcnfters j lattice
work . traliewerk, n*
Laud, lof, prijs, m.
To laud, loven, prijzen , v.
Laudable, loffelijk , prij»feli;k
adj. fi? ady.
Lavation, wasfching of reiniging
der metalen.
To laye, wasfchen , reinigen, v
Lavender, lavendel,/.
, waschvat, n. badkuip, f
Layifh, verkwistend, adj.
To Invifh, verkw sten, v.
Lavijhing, 't verkwi.ten.
Lavi^ier, verkw' ter, m.
l.ov'ifinej'^, vcrVwist ng , f.
T<i ]fi£chcn v.; 1') t'rugk at
belaachèn . uicla^ch-n.
Lau^h , la^cher m.
Lau'th ng, lagcbing . f ; laupjiirg'
(locff, fpeelpop, *t voorwerp
van belagching.
iiJW^/iiVr,gelach , ; he burfl out
LAZ.
into lau^hter, h j fchaterde van
het hgchcn.
LaugUingly, al l.igchende, adj.
To launch , werpen ,v. ito la tf.ch
a piipy een fchip van de werf in
*t water doen loopen ; launch
hoe, hou op-, fchei uit.
Luundrejs , waschvrouw , /.
Lüundry, waschhuis, n.
iaufeatCy gelaurierd, adj.
Laurel,\z\xnzT, m.; crowned with
laurel, met laurier bekroond;
liiurel berries, laurier beziën ,jC
law, wei, /. regt; n.-, 'he civil
lawt de burgerlijke wet, bur-
gerl jke regten; the canon law ,
de kerkelijke wet; the ffatute
Miv;, de parlements wetten; he
is ey'tr at law, hij pleit altijd;
law days , ple.tdagen , r». ; law-
p,iver. wetgever; m ; lawfuit,
regt^geding, pleidooi, n.regts-
zaak V /.
Law ful, wettig, echt, geoorloofd,
adj.
Lawfulnefs, wettigheid,/.
Lawn, kamerdoek, n.
Lawfüit, regts;;eding, f.
Lawyer , regtsgeleerde • advo-
kaai, m*
Lax, bukloop, m.
Laxy los , nap , ruim, adj.
LaxJtiye, ontbindend, adj.
Lay, wereldlijke leek , m.; Iay»
brot'her, leekebroeder, m.
Tó /ör>',leggen.zciten,v.;/s? lay cfide,
ter zijde leggen; to lay of,
afleggen; l h :vg lai^ nut a l my
money, ik heb al m jn geld uit-
gegeven; to lay wt.\(le, vcr-
w«'eftéTj; 'Oliyeggs, tijeren leg»
gen ; to lay a wager, «redden ;
to l.y tv^n to ohC , twee tegen
een zerton.
, zetting,/ ; laytng
dtwn , n'. dcrligginp; hiyi g in,
in de krj.aro btjva'ln g.
Layjfall, mesih'>op, ni.
Lazar, elaafche, m.
Lazirefs, Hiiheid, traagheid,/,
Lazih. luhcht g , ady.