Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
LAP.
lat.
183
Lammas day, de eerftf van oogst-
maand » ƒ.
Lamp, lamp , ƒ-
Lampoon, fcbimpd cht, n.
To lampoon, fch mpfchr ften ma-
ken , V.
Lamprey, lamprei,/.
Lance, fpeer, lans , /.
To lance doorfteken ,openen,y.
Lancer, fpeerdrager, w.
Lancet, laatmesje , n.
To lanch ajliip, een fchip van de
werf laten afloopen, v.
Land, land, n.
To land, landen, v.
Landing, landing, ƒ
Landlady, landsvrouw, hospita, f.
Landlord, landheer, hospes, w,
/.aw^-wöf*, baken,«.fcheidpaal,w.
Land/hip, landfchap, n»
Lane, laan, fteeg, /. ftraacje,«.
Language, taal, fpraak , ƒ.
Languid, flaauw. Hap, adj.
To languipi,kwijnen, uitteren,v.
Languijhing, languijhment, kwij-
ning , uittering, ƒ.; a languifiing
life, een kw inend leven.
Languipiing , op eene kwjnende
w jze , adv.
Languor, kwijning, f.
Lat:igeroui , woldragend , at^.
Lank , fchraal, rank, mager, adj,
LankncfSy. rankheid, fchraalheid,
mngerheid , f,
Lanth'irn , f dark»lan'
thorn, d evelantaam.
Lap , fchoot, voorfchoot, w. ^ pie
h.U ihe child upon her lap, zij
had hec k nd op haren fchoot.
To tap, lekken, Ü >bberen,v.; ta lap
up, bewinden, toevouwen.
Lapidary, juwelier, m,
Lapiieous, fteenachtig, adj,
Lapidefcence, fteenwording, ver-
Üeening, f.
Lappet, losfe flippen van een
vrouwen kapfoi.
Lapping, het lekken , het om.
wikkelen.
Lapfe, val, m, verval, n.
Lapwing , kieviet, /.
Larboard, bakboord,
Larceny» dieverij, ƒ. diefftal,
Lard, fpek, n. vlaag,/.
To lard, doorfpekken , larderen,y.
Larder , fpi skamer, /.
Lar derer, fpjsmeester, m.
Larding, doorfpekking,/.; lai^
ding'pin, lardeerpriem, vu
Large, ruiiii, breed, wijd,wijd*
loopig, adj.
Largely, in het breede, ady,
Lar gene fs, ruimte, breedte,/.
Lark, leeuwerik, f-\ a capped
lark, een knif-leeuwerik.
Larkfpury ridderfpoor,/.
Lafciviout, geil, dartel, onkuisch,
adj,
LüjciyiouQy, op eene onkuifche
wijze, adv.
Lafcivioufnefs, geilheild , /,
Lapt, geesfelachcig , flriem , m»
To laß, gee feien, y.
Laßer, geefelaar , m.
Laßing, geefeling, /.
Laß, loop, buikloop, m.
Laß, vrijster, meid, meisje,/.;a
pretty lafs, een aardig meisje,
Laffitude, vermoeidheid, /.
Lap, laatfle, uiterfle, jongfte,
adj. \ th -firß andihe laß, de eer-
ftc en de Uatfte ; at the laß day ^
ten jongften dage; the laß week,
deverledene week ;laß, laatst,
ady.; at laß y ten laatfte; laß
cf afbotmaker, leest,/.; to fet
on thi laß, op deleest zetten;
laß m:^ker , leesienmaker, m.
Laß, last, n, ('zekere maat.)
Tolaß, duren, v.; thefe ßtnes laß a
Ions while, deze fchoenen (iu-
ren zeer lang.
Laßase, lastgeld, ballast, n,
Laßing, duurzaam ; a laßing
cloth, een duurzaam laken; a
laflin'^ tilicity.^ eene duurzame
gelukzaighcid, tfvtfr/flyZiw^, eeu-
I w gdurcnd . ad],
\Laßly, laatftelijk, ten laaifte, adv.
Latch , khnk , f.
Latclmt, fchoenr em , m,
Latey onlangs, kort, geleden
WSm