Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ADV
■wording , f.
To adyertife, verwittigea, kennis
geven, waarfchuwen, v.
kendniaking, verwi;iiging, /.
Advertiser , onderrigter, verwit
tiger, aankondiger . m,
Adyertifing, verwittiging, /.
Advice, raad, w. vermaning, f.
berigt ,nr,to take advipe of one,
raad van iemand nemen.
A'vice-boat, advijs-jagt, m»
To advigilate, naauwacht geven;
waken.
Advifable ,raadzaam,geraden, adj\
Adyife , raden, raadgevcn, a f.
raden, raa.ipiegcn. v.; to cd-
yifc One, iemand raden; ad
rife with him, pleeg raad met
hem; to adyije wi:h ohe\fclf,
met zich zelven te rade gaan.
JVelUad\ifed, wel beraden.
Ill advifcd, kwalijk bedacht.
Adyifcdly bedachtclijk, met op-
zet, ady.
Adyijer, raadgever , onderrig-
ter, m.
A.lulation, vleijerij, pluiraftrij.
kerij, ƒ.
Adufator y vJeijer, m.
^^tf/<jforj?,vlcijend.vIeiachtig, adj.
Adult, volwaslvn, adj.
To adulter, echtbreken , v.
Adulterate, vervalscht, ontaard,
bedorven , adj
To adulter ate, vervalfchcn, bcder
ven, V.
AduUeiator, vervalfcher, w.
Adulterer, overfpeclder, m.
Adultete/s, oveifpeelfter, ƒ.
Adulterous, overfpeiig, adj.
Adultery, ovcrfpel, n
To adumbrate, a'Tchetfen , affcha-
duwen, afceekenen, v
Adumbration, affchaduwing, af-
reekeniog. /.
Adunci'y , haakachtighcid, nd).
Adyficacy, vooröand, m»; verde-
diging,
Jdvc^te, voi ripraak, voorfpre-
kcr^ vooiftiiader, advocu(»m.
A FF.
9
Adyocatefhip ^ het beroep van ad*
vocaac, advocaatfchap, »«
AJvowfon, patronaatlchap,
Adufl, gebrand, aangebraid » ge-
zengd , adj.
AdufiibUj brandbaar, adf.
Adujlionblaking» zea«
ging» ƒ.
Afarolf, ver af, ver van daan, ady^
A [fability, fpraakzaamheid, f
Affable , fpraakraam , vriende*
lijk, minzaam, adj,
A fair y zaak, venigting, bezig-
heid.
To behartigen, eene gemaak-
te houding aannemen, raken ,
beroeren, ontroeren, ontvon-
ken , liefde toedragen, ter har-
te gaan, v.
Ajf^ctate, genegen, odj,
Af(6fation , waanwijsheid, na-
aping, gemaaktheid, /.
Aftcud, ontroerd, geraakt, ge-
necen , ontvonkt , verliefd,
adj ; he was ajfeded with hU
words, hij was door zijne woor-
den ontroerd C^f geraakt) ; to
be affeSted witl» firiej, met
droefheid bevangen zijn, ma»
licioufly afeSted, nijdig, boos-
a?rdig.
An rff.cled jïyle, een gemaak-
te ftijl.
A ff Cleily , met gemaaktheid, ady»
Ajfittion, hanstogt, zucht, ge-
neL'enheid , tocgeuegciiheid ,
aandoening , t- ; unruly
afrBiohs , ongeregelde harts-
tt'gren.
A§^el:ii"natetoegenegen, adr»
Af dionately , hartelijk, toege-
Ticgen, ady,
Tn affiance, verloven, v.
Afjidiivit, eed, verklaring , f.
Affiance (rejiningvf metals')
tering, f
Affinity , zwagerfchip , maag.
fchap, gemeenfchap.
To a firm, verzekeren, bevesti-
gen . vasiftellen » bswefsn g
beiutgen» y»
As