Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
INT.
INT.
i
In'-ertieckn , moord , m. bloed
bad, n.
Jnterpellation, tusfchcnfpraak , in-
vailing in iemands reden, he-
letting , dagvaarding, ƒ.
To interpleadiXUi^cht^ pïeiteh, y.
Interpleader , mededinger, m.
ingewanden waren gekwetst, -
Tv int ce , verlokken, aanlokken,
vcrllrikken, bekoren, y.; /o
inüce ay/ay y verleiden, zie op
entice*
Intimacy, groote gemeenzaam*
heid , boezem vrtendfchap,
To interpolate, , verval- /^//wa/tf , gemeenzaam, naauw-
fchen, V.
Interpolation , vervalfching ,
Interpolator, vervalfcher, m,
Tointerpofe y tusfchenftcllen, be-
middelen, V.
Interpofition, lusfchenftelling , tns
fchen voeging, bemddeling, /.
To interpret, verklaren, uitleg-
gen, n
Interpretation , verklarmg , uit-
legging, ƒ.
ïnurpreter, verklaarder, uitleg-
ger, m,
To interrogate, vragen »ondervra-
gen , onderzoeken, y.
Interrogation , vraag, ĥ
interrogatory, vraagftuk , regter-
lijk onderzoek, «.
To interrupt, verhinderen , be-
letten , ftoren, y.
Interrupter, beletter,?».
Interrupting, interruptionyVQrKxi-
deting, tusfclienvalling ,afbre
king,ftremming, ƒ.; y/ithoutin
terruption , zonder verhinde-
ring, zonder afbreking.
Interfeëlion , doorfnijding , ƒ.
Interfperfion, doormenging, ƒ.
ĥ iertexture^ doorweving, door-
vlechting, 'f,
Interral, tusfchentijd , tusfchen-
poos, ƒ,
Interyenient, tusfchenkomend,
verhinderend, cdj,
I/teneniion y tusfchcnkomst, be
middel ng, /.
To interyert, omwcntf!en, v.
Interview y zamcnkomst, f, mon
deling gefprek, n,
To interweave, tusfchenweving, y.
Iriteßine, inwendig, edj.
I teßires,\ngc wniïd,Qeózimto, t!
his iniejUncf were wounded^ zijne
ve rk n ocht, hartgrondelijk, adi.;
intimate friend , boezemvriend ,
m.
To ir.timatezer\, te ken-
nen geven, eene fchets geven, y.
Iniimaüng , te kennen gevende,
part.
intimation , kondschap , verwitti-
gng, aanduiding, fchets, ƒ.
To intimidate^ bevreesd maken ,
verfchrikken, v-
Intire. Zie Entire.
Intitle, Zie Eutitle.
Into, in, prep,; his houfe looks
into my garden, zijn huis zietop
mijnen tu'n uit; l had that into
the bargain , ik had dat op den
koop toe.
Intolera ble, onverd rag elijk , on-
lijdelijk, tL adv.
Intolerablenefs, onverdragelijk-
heid, ƒ,
To imomb, begraven, y,
To intort, in elkander draaijen , y.
To intoxicate, betooveren , vergif-
tigen , dronken maken , v.
Intoxication, betoovering, vergif-
tiging , dronkenfchap, f,
Intra&able', onhandelbaar, ontpra
baar, aój,^
To ir.trench , loopgraven maken ,y.
Intrenchment, verfterking met
loopgraven.
Intrepid, onverfaagd, onver-
fchrokken , onbcfchrn^md,
manmoedig , ftoiun-oedig,
ftout, kloekmoedig, ai>j.
intrepidity, onverfasgdheid, ƒ.
Intricccy, verwardheid, Bgcvvik-
keldheid, ƒ.
/n/rïVtf?^,verward, verftrikr, be-
dekt, ingewikkeld, ac'j,',an in-
tricGte hu finefs, eene verwarde