Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
INÎ.
INT.
irs
Iitendedly , cdj
I tenfe, llerk gefpannen , adv.
Intent, gezet, aandacht g, inge-
fpannen, a j
Intent, oogmerk, e'nde . opzet,
n ; truly I did it with a good
intent, zeker k deed het met
een goed oogmerk.
Int-ntion , beooging, ƒ. voorne-
men , oogw t , doelw t, n.
To Interfere, tegen een flaan,
dwarsboomen , hinderen , v.
Interjacent, tujfchenliggend, ai'j
Iuenm , ondertusfchen adv,
I.iterje^ioh , lusfchenwerpfei, in-
werpfcl, n.
Interior ,innerl jk,inwendig,
To interlace, tusfchenvoegen,
doorvlechten , v.
Interlacing , nisfchenvoe/.ing, ƒ.
terlard, doorfpekken ,
Intentional, bedoeld, adj, \To i terhrd, doorlpekken , v
Intentiye,zzxidzc\n\i adjAiik.. adx.1 tzrlarding, doorfpekking , f.
Intercalation, inlasfching in de To interline , legelcn , onderßre
tijdrekening, f, pen
To intercede, tusfçhen beiden ko* Interlining
voor iemand fpre
onderftreping, tus-
men, voor lemana ipre fchenüjning,/.
ken, y. Interlocution , tusfchenfpraak, f,
Tointercept, onderfcheppen , te-|ro interlope , fmokkelen, v
genhouden , ophouden, v. ',the InterUiper, lorrendiaaijer , fmok
letters were intercepted, de brie
ven waren onderfchept of op
gehouden.
l4terceffion, tusfchenfpraak, be-
ïTiiddeling, f.
keiaar, m.
Interlude, tusfchenfpel, tooneel-
fpel , n,
To intcrm'ddle . bemoeijen , be»
middelen , v.
Intercejfor, bemiddelaar, ,voor Intermeddler, bemoeial,
I.-itermediate , tusfchenkomend,
fpreker, voorbidder,/w.
Interchange, verwisfeling, beurt
houding,/.
To interchange, vervvisfelen, v, Intermem , begraving,/.
Interchangeahle,\it\xnQ\mgiQ\i, wis Interminate, onbepaald
atj
I Hit medium, tusfchenruimtc , /.
felvallig, adj,
Interchangeahlenefs, beurtwisfe
ling, wsfelvalligheid, f.
Inter changement, verw sfeling, A
Intercifion , tüsfchenfcheiding , /
ioterclufton, tusfcherkomst, af
fluiting, f,
To intercommunicate, onderling
gemeenfchap houden, v.
Intercourfe, onAerh^ndeWüz, ge
meenfchap, ƒ. handel, m,
Interdiëi, verbod, n,
To interdit, verbieden . y.
ƒ terdiciion, verbod, n,
/n/ffr^y?, belang, aandeel, ». aan-
gelegenheid , /. ; tointereflone*s
felf in a mat/er, zich aan eene
zaak laten gelegen liggen; to
pay irit^rejl, rente betalen
To inienjl, in eene zaak deel
nemen, y.
Ir,termination, bedreiging.
To intermingle , ondermengen, y.
Intermingling, merging , f,
Interpuffion, tusfchenkomst, af-
la ing, opfchortmg , verpoz ng,
tusfchenruimtc',by intermis-
fion, met verpozing, roet lus-
fchenruimie, met tusfchen-
fpraak; without ir-tetmiftn,
zonder ophouden, geftadigiijk.
To intermit, aflaten, verpozen,
ophouden , ftaken, y.; inter*
mitiing jever, ceae afgaan-e
koorts.
To intermix, tusfchenmengen, on-
dermengen. V,
Intermix , intermixion , tusfchcn-
menging, /
Imtermixiure. tusfchenmengfcl
Internal, inwendg, udj.
Internally ^ inwendigiijK, ady,
H 4