Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
Ï74
INS.
zten, r,
Inf'phaiion, tnblatipg, aanbla-
zing , irf.ev ijg des gee^tes, ƒ.
Toin/pife, inblazen, aanblazen,
Ingeven , v.
InjpuUg, inblazing, ƒ
T'obezielen, geesten Ie
ven geven, v.
InftabUity, onbcflendigheid, on
^ geftadiiheid, ƒ.
Jnficble, onbeftendig,wankelbaar,
ongfcftadig. adj,
To infiall, in *t be zit Üellen, in wij
den, inhiildgen, v,
in^aliing , infialment, irftallaiion,
in het bezit ftelling, inhuldi-
ging»/.
Jnjianu. aandrang, dringend ver
zoek;/or infiance, bij voorbeeld;
ke did is at my infionce , hij deed
het op mijn verzoek.
7/2^/2«/,tegenwoordig, adv. ; I re
eeived kis letter fjtm the twen-
tieth inftant, ik heb zijnen br ef
van den twintigften dezer ont-
vangen; at an injlant , op ftaan-
de voet.
Jnftantiy met aandrang, terftond,
onmiddelijk, adv,
Jnjlcuration, herftelling, ver-
nieuwing,
Jnfiead, in plaats van , adv.
Jnjlep, het bovenfte van den
voet, de vreeg.
To hftigate, aanporren , ophitfen.
aanftoken , v.
Injiigation , aanporring, f.
Inflfgaior, ophitfer , w.
Toinfiillf indruipen. inboezemen
inprenten, v.
Injïillation, indruiping, inboe-
zeming , f.
Inflindt, ingeving, natuurlijke
drift,/.
To inflitute, inftellen, inzetten ,v.
wetten , inzettingen ,/
To inflrtth f onderrigien, onder-
wijzen, y.
fr.jlru&er^ onderwijzer, ox\dtT-\Int.'ndaht,
rigter, m.
INT.
InflruBion , onderwijs, onderrigt,
bevel, n.
Inftitutor, onderwijzer, opvoe-
der.
[njiitutifl, een fchrijver over de
grondregels der opvoeding.
I fïrument, werktuig, gereed-
fchap, fpeeltuig, n.
werktuigelijk, mid.
delijk, adj.
Infufjerabie, onverdragelijk, acj.
/«/w^c;V»f,ongenoegzaam , onbe-
kwaam, aaj. Ijk, adv»
Infular, dat van een eiland is, adj.
hfult, befchimping, /.hoon, m.
ToinhiU, befchimpen, verfmaden,
mishandelen, hoonen, v»
Infultir.g,, befchimp ng , /.
JnjuperabUy onovcrkomel '}k,adj.
In fupoor table, onverdragelijk,
onlijdelijk, adj.
Infurance , verzekering, ƒ.; in»
furance-money, verzekergeld, n.
To in f ure, verzekeren , v.
Infurer , verzekeraar, m,
InJurmoun:able, onoverkomelijk.
InfurrcRmn , opdand, m.
Integral, ganfcheiijk geheel, adj.
Integrity, opregtheid, vroom-
heid , zuiverheid van zeden, /.
IntetleSl, verftand , n.
IntelleBual,A^\ tot het verftand be-
hoort, aaj.\int£UeSluals,^e ziels-
vermogens , het verftand, n,
InteHtgsnce, kondfchap, ver ft and-
houding; to get intelligence,
kondfchap bekomen , nieuws
ontv an^en ; to give intelligence,
berigt geven.
Intelligible, verftaanbaar, begrij-
pelijk , adv,
Intellgibly, op eene verftaan ba-
re wijze, adv.
Intemperance, onmatigheid , f.
Intemeratey onbezoedeld.
Ihiemperate, onmatg, overda-
dig . adj, lijk , adv,
To ir.tend, voornemen , voorheb-
ben, bcoogen , v.
voorLame opziener,
nu
■ (