Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
170
IN O.
nommerinj^, bcIonifneriTig,/.
IncnrnhriTg , beUonimerin;^ ,
Xu incur , iemands ongenoegen be-
liaïcn, V.
J^curable, ongeneeslijk , ongenees-
baar , a -fj.
Incur able re fs , ongeneeslijk-
heid , ƒ.
Incuifton , inval, ftrop'og, ƒ.
fndebie'iy fchuldig, in fchuld
vervallen, v.; to he indebted,
fchuldig zijn, verpltat zijn.
Indecency, onbetamel jkheid, on-
behoorlijkheid, f.
Indecent, onbetamelijk, ndj,
Indecently, op eene onbetamelij-
ke wijze, onbehoorlijk , adv,
J^d.clinobte, onbui:bsar , adj.
indecorous, oneerlijk, adj.
Indeed, inderdaad , in waarheid,
zeker , ady.
Indefatigable, onvermoeid, adf,
j-rdefi'ite, onbepaald, a/ij.
'Io indemnify, fchadelcos ftellen
of houden, v,
Indemnity, fchadelonsheid; be-
vrijding van fchadc, f.
To indent, met kerven of tanden
fnijden, (als een zaag) v.
Indenture, verdrags brief, m.
independency , onai hankelijkheid
Independent, omfhsnkelijk, cdj.
indeterminate, onbeflecht, onbe-
paalbaar, adj.
Index, bladwijzer, m,
Jydian, Indiaan , m.
To indicate, aanwijzen, aandui-
den , y.
Indication f aanwijzing,/,
To indi^, aanklagen, befchuldi
gen, betichten, dagvaarden , v
fndtêlion , aankisgirg, befchul-
diging, dagvaarding, ƒ
hdrdlmcnt, fchriftelijke aanklagt
indies. Indien, n.; the Rap-
Indies, ^?t.Indiën ;Wefi-
indies, VVest-Indiën.
Indifference, onverfchilligheid, ƒ.
ifidiiercn , onverfchiljjg, onzij
tiig, umelijk, adj.
m
IND.
Indigence, behoeftigheid, nood-
druft , armoede , f. \
/y. dige nous, v^n den landaard, adj,
Irui.gtnt, behoeftig, arm, adj, ^
Indigefted, onverteerd, raauw, adu
hdrgejiible , onverteerbaar, adj,
/ndigeftion,rtiAVLVfheid der maag,/.
Indignation, toorn, vi, veront-
waardiging , /
Indignity , onwaardigheid, f,
fmaad , hoon, m.
Indigo, indigo , f,
/«iilffi^ï,zijdelingsch,fchuinsch,tf^^.
IndireBly, ter zijde, bedektelijk,
door omwegen, adv,
onbefpeurbaar, on-
kennelijk , adj,
h.difcreet, onbefcheiden, on voor-
zigtig , onbezonnen, adi,
Indifcretion, onbcfcheulenheid , /,
Indifpenfable ,onvermijdeliik ,adf,
Indifpenfablenefs, onvermijdelijk-
heid , f,
To indifpcfe, ongefteld maken, v.
Indispofednefs, ongefteldheid, f,
weerzin, afkeer, m,
Indifpoption, ongefteldheid, on-
pasfelijkheid, /.
fndifputable, onbetwisbaar, adf,
Indijjolvable, indilfoluble , onver-
breekbaar, onoplosfelijk; adj',
Ir.drfl.-ncily , verwardelijk ; ondui-
delijk, ady.
Individual, onverdeelbaar, ajf/. •
every individual, een iegelijk,
een »eder, elk mensch.
indiyifible, onverdeelbaar, adj,
Indiyiftblenefs, onverdeelbaar-
heid , /,
Indocil, onleerzaam , dom, adf.
Indolence, gevoelloosheid, /,
Indolent, gevoelloos, adj.
Indubious, ontwijfelbaar, adj,
Indtibitahle, ontwijfelbaar, adj*
adv-
To induce, aanleiden , bewegen ,
overreden, v.
Inducement, aanleiding, beweeg-
reden, f.
Inducer, aanlokker, aanleider ,
aanvoerder, m.