Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
ADR.
ADV,
Tcrwondering iBgenoroen zijn.
zich vergapen, groot achten , v.
Admirery verworderaar, w.
Admiring y verwondering, ƒ.
Admiffible^ dat toegelaten kan wor.
den,
Admijjiott^ inwilliging, toela-
ting , ƒ.
T^ admits toelaten, toeftaan,in.
fcbikken, toegang verleenen^r.;
io admit of one's excufe, iemands
verfchooning plaais geven; ad
mit it to be [o, genomen dat
bet zoo is.
Admittancey toelating, inwilli
ging, f, ingang, w.
Admittcble, infchikkelijk , adv.
Toö<^*w;.r,vermengen,bijmengen,y.
Admixtioriy vermenging, ƒ.
ToAJmonijhy vermanen, waarfchu
wen , V.
Admor.i/her. vermaner, m,
Admvnijhing y admonifhment, ad»
monition y vermaning , waar»
fchuwing, f.
Ado y geraas, geweld, getier;
there was much ado, daar was
een groot geraas ; -with much
odoy met groote moeite, met
groot getier, zeer bezwaar
lijk.
AMefcency, jongelingfchap, f.
To adopt, aannemen, tot een kind
iannemen, v.; at, adopted child ^
een aacgenomen kind, aanne
nieling, opnemeJing
Adopter 9 aannemer eens kinds.
Adoptir/g , adoption , aanneming
eens kinds, /.
Adoptive , aangenomen , adj.
Adorable , aanbiddelijk, adj» &
adv*
Adoiation , aanbidding , ƒ.
7o adorey aanbidden, eeren,"»
Adorery aanbidder, m,
To adorn, verfleren, oppronken, v
A-ioruingy verGering, ƒ.
Adornment, verfierfel, fieraad. n
Adown, neerwaarts, ö^y. op den
grond,
Adff t dorftig, adj* & ady.
AdfcitHious, bijgevoegd, vreemd,
adj.
Advancey vordering, ƒ. voort-
gang, advance-money ^YiiXi^"
geld.
To advance, bevorderen , verhoo-
gen , uitfchieten, v.
Advancing y advancement y vor-
dering, voortzetting, ƒ
Advantage, voordeel, nut, ge-
win ,n, toegift, winst,/.; it is
much to his adv ant a ge y het ft rekt
zeer tot zijn voordeel; to give-
one the advantage, iemand den
voorrang geven, to make ad'
vantage of a thing, zich van iets
tot zijn voordeel bedienen, to
feil a thing to the beji adv an*
tage . iets ten meesien voordeel
verkoopen.
To advantage, vorderen, baten, y.
Advantageous voordeelig, adj,
voordeeliglijk, adv,
Advantagtoufnefs , voordeelig-
heid, f.
Advent y toekomst,/, (four weeks
before Chr'iftmafs )
Adventitious , adventual, bij ge»
val, adv.
Adventure by
adventure y bijgeval.
To adventure^ wagen , onderne-
men , y.
Adventurer , waaghals, m.
Adventuring , waging , /. ^
Adventurous, ftout, ondernemend,
adj,
Adventuroufly y ftoutelijk, roeke»
looslijk, adr.
Adverb y bijwoord.
Adverbialy bijwoordelijk, adj.
Adverbiallyy op een bijwoordelij»
ke wijze; als een bijwoord, adv»
Adverfary, tegenpartij, ƒ. tegen-
ftrever, m,
Adyerfative, tegenftrevend, adj,
Adverfe, tegerftrijdig, dwars, adj,
Adverfay, tegenfpoed j m,
to Adverty bemerken, gewaar wor-
den , y.
Auyertency ^ opmerking, gewaar?