Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
'INC
IND-
!69
éncUfion. influiting, f,
IvcLuftfsly, inbegrepen, adv»
in onbedachtzaamheid,
bezonnenheid, ĥ
i cngnitOf onbeken.l, adf»
Incoherent r vAat zamcahangend ,
adj.
incombuflible, onverbrandelijk,
onverbrandbaar, adi»
income, inkomlten , ƒ.
To incommode, ontrijven , hinde-
ren, V.
incommodious , ongemakkelijk,
ongerijfelijk , adj»
incommodioufïy, op eene onge-
. makkelijke vfi-ze, adv.
Jncommodity, ongemak , n.
Incomparable, onvergelijkelijk,
adj. & adv,
IncnmOatible , onverdraagbaar
onfchi ikelijk , onovcrw'enko
menie, adj.
Ir.ampatible, onbeftr'anbaT, öiy
incompatibility, onbegaanbaar-
heid, f.
incompstency, onbevoegdheid, on-
bekwaamheid, ^
incompetent, onbevoegd , adj.
Incomplete, onvolkomen,
Incompliance, ftiigheid, ƒ.
incomprf henjible,inconcei ruble,on
begrijpelijk, onbevattelijk,
Incompnh^njiblenffs, onbegriipe-
lijkhed, onbevattelijkheid, f.
Incorcealable, onvetbcrgbaar,
inconceivable, onbefe,riipelijK, a'Jj.
Incongruity , ongefchikthe d , on
gevoegdheid, /.
incorgruous, ongepast, adj. & adv^
incopfiderable, gering , van weinijj
belang, adj»
inconfiderate , onbezonnen, adj.
inconpderatenefs^ onbedachtzaam
heid , onbezornenhe d, f.
inconfifient, onbegaanbaar , on*
gerijmd, adjj.
Inconfiflency , orftandvastigheid,
onbefteni gheid, ƒ
Inconjdable, troosteloos, adj.
luconftant, onftandvastig, onbe
ftendig, wispelturig, adj.
Vncor.tejlable, onbetwistbaar ^a j.
\Incantincncy, ontucht, toom^loos-
h'2'd, ongebondenheid, f.
Hcoutinent, ontuchtig, wulpsch,
onmiddelijk, oogenbl kkel jk,
adj.
Inconvenience y cngclegetihcid , f»
ongematc, r„ *
Inconvenient, ongelegen , onge-
makkel jk, ongevoegelijk, adj.
Inconveniently, ongevoegelJjk, adv.
Inconverfable, daar niet mede om
te gaan is , ongezell g , adj.
//»co« verander baar, adj%
To incorporate, inlijven , y#
Incorporation , inl jving , f,
hcorporal, onligchamelijk, ad'.
IncorreH^ gebrekkelijk, adj.
Incorrigible, onherftelbaar, adj.
/rzcorre^/^^, onbedorven,ongefchon-
den , cdi.
Incorruptible , onverderfelijk, on-
vergankelijk, adf.
Incre.afe , aan was, groei, m. toe -
nem.ng , vermeerdering , f.
To increafe ,aanwasfen »aangroei*
jen ,tocn. msn, vermeerdereu,
vergrooten, y.
Increafcr, vermeerderaar, ver-
grootcr, m.
Ir.tr ca fin g ^ toeneming, vermeer-
dcring , /.
Incredible, ongeloofeüjk, &
adv,
Incrediblenefs ,ongeloofe)ijkheid,/;
incredulity, ongeloovigheid, f.
Incrcdulvus, ongeloovig, adj.
To increpate , berispen, y.
Incubation , eijer-broeding, f.
To inculccte, inftampen, inpren-
ten in 'c gemoed, v.
Incumbent, vereischt, aJj.; tke hu •
finefs is incumbent upon me ai'^
ne., de zaak berust op mij al-
leen , it is incumbent upon all
men ,'t wordt van alle nienfvh n
verc'scht.
To i/7<;«m&tfr,beflommeren, verhin*'
deren,belemmeren, bekomme-
ren , belasten , y.
Incumbrance, verhindering, bc-
H