Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
IMP.
IMP.
verkleinen, v.
ImMxring, vere-gening, befnoci
j-ng, verklein fjg. ƒ.
ongerijmdheid , onhebbelijk-
heid , onbefcheidenhcid, onbe«
tamel jkhe d, /".
To impale , in,>aJen,v.; to impaUJmpertïrent, onbehoorlijk, onge-
one , emand fp tfen, eene paal rijnid , onbefcheiden, adj.
door het lijf-(laan.
Impalpable, ontastbaar, adj.
Imparity, ongelfikheid, 1
To in pa-.t, mededeelen, dedach
tig maken, v.
Jmpaftial, onzijdig, onpanijdig,
adj.
Impartially 9 onziidiglijk , ady.
Impartiality. onzijd gheid, on
parti digheid, ƒ.
Intpajfabte. ondoorgankelijk, adj.
I'tipajfible, onlijdbaar, adj.
Impajfibility , onlijdbaarheid, f.
Impatience, onlijdzaambeid, on
geduld ghetd, ƒ ongeduld, n.
Impatient^ onlijdzaam, ongedul
dig, adj- lijk, adv.
To impawn, verpanden, v.
To ïOTptftfcA,betichten, befchuldi.
gen, aanklagen , y.
Impeacher , hti\c\iitr, befchuldi
ger, m.
Impeac'iiag , betichtiging , ƒ.
Impeachment.bevchiismg,hcCchM\
dig'irg, aanklagt, ƒ.
Impeccable., onzondigbaar, odj,
impede, hlnderen> verhinderen,
beletten, y.
Impediment, belet, beletfel, n.
To impel, aandrijven , y.
To impend, naken; over't hoofd
hangen, v.
Impenetrable, ondoorgrondelijk,
onna fpe urlijk, adj
Imperceptible, onbegrijpelijk,on
bemerkbaar, onbevattelijk, adj
& ady,
Imperfeei, onvolmaakt, adj,
ImperfeSlion, onvolmaaktheid, on-
volkomenheid, f.
/CTpöWfl/,keizerlijk , adj,; theim'
perial diet, rijksvergadering.
Imperious, heerj«chzuchdg, adj,
/M;)drï0tt/«i/i,heerbchzuchtigheidj
Impertintncy, onbehoorlijkheid
Imp-rvious , ondoorkomelijk ,
adj.
Inpetunfity, onftuim^gheid, he
V ghe d • oploopendheid , hef*
tigheid, f.
Impetuous. onflu'm g, heftig, op-
loopend , adj,
lmpierciable,ondooTdx'm%h9iZX,adj^
Impiety, ongodvruchtigheid, goi
deloosheid, f.
Impious, orgodvruchtig, godde*
loos, adj.
Impioufly, goddelooslijk , ady.
Implacub 'lity , onverzuenelijk»
heid,/,
To implant, inplanten, y.
Implantation, inplanting , /.
Implaufible, onaannemel jk, adj.
Implements, gereedfchap, n.
Impletion, invulling, f.
To implicate, inwikkelen, v.
Implicit, ingewikkeld, bewoa-
den, bedekt, adj.
Implicitly, bedektelijk, adj.
To implore, aanroepen, bidden, v,
fmploter, fmeeker, aanroeper, /w.
Imploring, vexzoek, n. fmec-
king, /.
Toitnply, beteekenen, befluiten,
behelzen, y,; that implies con-
tradition , dat geeft eene tegen
ftrijd gheid te kennen.
To impQtJon, vergeven, y.
Impolite , onbefchaafd, adj.
Impolitfck, onftaatkundig ,onvoor-
z cht g, acj.
Import, beteekenis, meening, f,
To import, medebrengen, beteeke-
nen, in voeren,y.; no French com-
modities may be imported, geene
Franfche waren mogen inge-
voerd worden.
hiportance, belang, gewigt, n.
aangelegenheid, f,
hnportant, gewigtig, adj.
Importation, invoer, m, invoering.