Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
1(54
]ES.
idea, denkbeeld, begrip, n.
Identity , eenzelvigheid , ƒ,
Jdïom, taaleigenfchap,
idiot, zot, gek, weetniet, m,
idlotifm , taaieIgenfcbap, gek
heid, dwaasheid , ƒ*.
Idle, lui, traag , ledig, ijdel, adj» ;
anidle fellow, een iuijatrd, Ie
digganger; idle dij'cour Je, on
nutte reden, ijdele praat; idh
tricks, zotheden, narrepotfen
Idleheaded, zot, dwaas, adf,
Idltnefs, luiheid , traagheid , Ie
digheid, ƒ.
Idler, Jedigganger, m,
idly,, op eene ijdele wijze,
iiü/,afgod, ƒ».; Idol-'worfhipper, af-
godendienaar, m.
7O idolatrize, afgoderij plegen, v.
Idolatrous, afgodisch, adj.
Idolatry, afgoderij, f, afgoden
dienst, w.; to commit idolatry,
afgoderij begaan, afgodendienst
plegen.
To idolize,xoieen'afgod maken,y.
Idoneous, bekwaam, gefchikt,j<(^'.
M'/, velddicht;
Jealous, ijverzuchtig, minnenij
dig, naijverig, achterdocht g,
adj.
Jealoufy, jaloerscbheid, f. na^
ijver, argwaan, minnenijd, m,
Jealoufly, op een jaloerfche wij.
ze, adj.
Jeer, gekkern'j, fpotternij, ƒ.
To/fftfr, begekken, befpotten gek
fcheren, foppen, fchertfen, v.
^ eer er, fchertfer, fpotter, m,
Jeering, fpottend.
Jejune, onvruchtbaar, ledig,
droog , adj'
Jelly, lil, fjelei, ƒ
y^opfirdy, gevaar, nood, m
'ffeopardous gevairliik, ndf,
ft«Ot frhop,/;;. kiets,/
7; ^ Tk, fl.ian % foen, ftooten, v.
^erkihg, fla^, gifping, ƒ.
Je king, rokje, jakje,
Jeff, fcherts, boerterii. jokker
Dij,/.,- nifpingi'ji, ftekelige
boert; in fep, om te lagchen*
t
ILL.
Tojep, boerten, fchertfen, gek-
fcheren, y,
potfenmaker,hansworst, w.
eJUns, boert ng , fchertQng ,/.;
without f'efting, zonder gekken.
^et, zwart agaat, git,« ; jf black
as jet, zoo zware als een git«
Jew, Jood, m.
Jewel, juweel,
Jeweller, juwelier, m,
Jewipi, joodsch , adf,
//,indien,zoo, of. want , con}.; if
jo be, bijaldien, want; ifnot,
indien niet, zoo niet; but if,
maar indien; if ary, indien ie-
mand , zoo iemand ; as if one
Jhould fay, als of men zoude zeg-
gen ; without ifs or ands, zon.
der veel praatjes te maken.
IgnitiBle, omvlainbaar, adj.
Ignition, n brandfteking, f,
Igniyomous, vüurtpüwend , adj*
Ignoble, onedel, adf',
fgnominous, fchandelijk . fmade-
lijk, eereloos , adj. lijk, adv*
Ignomy, fchande,oneer, fchanA«
vlek, /.
Ignorance, onwetendheid, on*
kunde, ƒ.
Ignorant onwetend, onkundig,
onbewust, adj.
Ic^mrantly , onkundiglijk, a'v.
to iinore, niet weten; onkun-
dig zijn.
7'g » dans , m,
Jiil, maatje, n.
' u ylt . bedri' g<'n, y,
l i,kwaad,ondeugend, adj.i,take
it notid, neem het niet kwa-
lijk , he is exieeding il', hij is
zeer krahk '.,ill ut eaJeMl-difpof'
ed, onpasCei.jli, kwalijk te
pas; f/i-coj/^fivtf./, kwalijk ver-
--.onnen; ill natu ed kwaadaar-
dig; 'ill'fay>rmr'ed let lijk ; illpia-
ped , mismaakt, wanfcbapen ;
tll'pleajed, misnoegd ; ill-for tu-
ne, kwajd r.eiyk ,ongeluk; ///-
win kwaadwilfgheid,haat, bc»
nijding.
illapfe, inval,