Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
HED.
het hart; take heart, fchep moed;
moedeloos, krach
t9loo5; to get by heart, van bui
ten leeren; my dear heart, mijn
waarde hart; fweet heart ,\\9Lri]t
hispweet-heart y zijne vrijs-
ter, zijn |.ef; hiart-breakirg ,
hartzeer, n.; heart burning,
hartenleed, verdriet, u.
To hearten, aanmoedjgen, v.
Uearteninst , aanmoediging , ƒ.
lUarth, haard, nu haardftcde, /.
lUaMhfnefs, moedelooshe d, ƒ
Ilfriy, hartig, openhartig, adj.
iijk , ady»
J/earttKefs, hartigheid, openhar
tigheid, opregtkeid, /.
Jleat, hitje, f.
To heat', heet maken , verhitten ,
V» ;to heat ont^s blood, iemands
bloed verhitten.
Heating, heetmaking, ƒ.
Heath, hei (heeflergewas) , ƒ.;
heath cock, korhaan, m.
Heathen , heiden , m,; the heathen
Gods, de heidenfche Goden
Heathenipi hQ densch. adjM\k, ady
Heathentfm, heidendom . n
To he.aye , heffen; opligten , ophef-
fen, doen zwellen, v.; heave
offering, huf-uffer, n»
Heaven, hamel, w.
Hea\inefs9 zwaarte, zwarigheid,
j, ; heavipefs of mind, zwaar
moedlgheid , bedruktheid des
gemoeds.
Heaving , heffing, opheffing, f
Heavy-iieaited , zwaarmoedig
adj, ajk , ady.
Tleavy, zwaar, zwaarmoedig, be
drukt, bedroefd , adj.
Heavenly, hemdsch, adj.
To hebetate, (lomp maken, v,
Hebrew, Hebreeuwsch, ad/»
Hecatomb, o^erbande van honderd
beesten.
//ffcA/«, vla^hekel,«.vlasbraak,/.
He Hor ^ blaaskaak, fnorker, m.
To hcêlor, fnoeven, wind ma
ken, y.
üedge, heg, heining, haag , fi
hen.
15^
hedge creeper, landlooper, m
Heige^hog, egel, m»
Iledger , ©rafteiner, haagmaker,«.
hoede , zorg, acht,/, toe-
zigt, n» ; take heed, draag zorg,
heb acht, zie toe.
To hced, acht hebben, zorg dra-
gen, y.
Heedful, zorgvuldig, zorgdra-
gend , adj. lijk , adv,
Ueedfulnefs, zorgvuldigheid, be-
hoedzaamheid, /.
, onachtzaam lijk , ady, \
Heedlefhefs, onachtzaamheid, fm
Heel, hiel, m,
To heel, hellen, y.; theJhip heels,
het fchip helt over.
Heifer, vaars,/, koe-kalf,«.
Height, hoogte, ƒ.
To heighten , verhoogen, verbet
fen, vermeerderen, y.
Heightening, verhooging, /.
Heinous, ondeugend, adj.
//^/f, erve, erfgenaam, m. ;toh^r;
joint heir , mede-erfgenaam,
Ihirefs , erfgename , /
Ueirlcfs, zohder erfg .namen , adu
Heil, hel,/ ; h^ll-hound^ helhond j
heïl-fire, het helfche vuur. '
Helltfh, helsch . adi.
Helm, helm m, helmftuk, n.
-felmet, ftormhoed, m.
mip, hulp, /
To help9 helpen, y.
Helper, helper, m.
Htipful, belnilpzaam , adj*
Heiter \kelter, in het honderd,
verward.
Helve, hecht, fteel. m*
Hem, zoom, boord, m,
To hem , zoomen, omboordeBi
y to hem in, iozoomcn.
Uemifpkere, halfrond, n*
, half vers, j».
Uemihck, dolle kcrv«l, m.
Hemming, omzoomm^, f.
Hemorrhoids, aambeijen, t'fpees«
//ffwp, hennip, kenrip, /».-
Hcmp-feed, hennip zaad, n,
Hen, hoen, hen, kip,/ ; moor-hen
G 7

J