Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISO
gra.
1
gelie, fl.
Gofftp, doopheffter, ook praat
moer, ƒ.
Gourd, kauwoerde, ƒ.
To govern, regeren, bcerfchen ,
V,
Goyernahle, regeerhaar, adj,
Governunce, gtverr.mcni, rege
r ng . heftier , hew nd , n
G ve nefs. regeerfter,beftuurfter
ftadvoogdes, landvoogdes, f.
Governing, beftiering. ƒ.
Governour, regeerder, beftuur
der, heerfcher » landvoogd,
ftadvoogd, m,
•Gout, jicht. f.
Gouty, j'chtig, adj.
Gfw«.ubbaard w.japon,/; night
gown , nachf-iapon ; the gown
men, de iieden van den tab
baartf*
To grabble, ruwelijk betasten»
of havenen, v.
Grace, genade, gunst, bevall g
b:id, fraaheid; without any
grace, 2onAtt ecnige bevallig
heid ; to fay grace, over tafel
bidden , danken.
To Grace y verfieren, v,
Grtf«7«/, aan va)l g , bevallig, aan-
genaam, odj. I jk, f:dv.
Grae fulnefs, bevalligheid, aan
vaDighea, aangenaamheid, ƒ
Gracious . genadig, genaderijk,
aangenaam, gunftig, adj, lijk,
ady,
Gracioufnefs, vriendelijkheid, ƒ
Gradation, trapsw.jze opklim-
ming , ƒ,
Gradual trapswijze, ody.
Graft, ent, gr.fEe, ƒ.
To graft, enten, inenten, y.
Grafter , enter , inënter, ot.
Grafting, enting, inenting, f,
Gruln, graan, koorn, n zaad*
grain in weight ,een
grein in't gewigt; the grain in
wocxt, de draad van *t hout; ftefli
cf a couife grain ^ vleesch dai
Krnfvandraad \f,dyedin grain,
karmozij.T geverwd \ngait.flthe
gra.
grain, tegen den draad, tegens
drank.
Graif'y, korrelig, adj.
Grammar, letterkunst, fpraak-
kunst, f.
Grammarian, fpraakkunftenaar ,
leiterkunftenaar, m,
G ammatical, fpraakkunftig» Iet*
terkunft g, adf.
Granary, koomzolder, m.
Grand, groot, adj. \grandchild^
kindskind, n, k^ndszoon , m.
kindsdochter,/.; ^rand-father,
^ rand pre , groorvader , w.;
graudmother,grand-dame^xoox.»
^ moeder, ƒ..
Grandees, grooten ,m,; grandees
of Spain, de grootvorften vaa
Spanje.
Gran^/^ur, grootheid , pracht, ƒ.
Grange, landhoeve , f.
Grant, vergunning, ƒ. verlof
To grant, vergunnen, toeftaan,
V. i grant it be fo, genomen dat
het zoo is 5 I take for granted^
ik ftel vast, ik onderrtel,eDZ»
Granter, vergunner, m.
Granting, vergunning , f.
Grape, druif, ƒ.; bunch of grapes,
bos, of tros druiven ; g^ape»
/owtf, Idiuivekern, druivepit;
mufca^ne grapes ,vau%yiidt\\txi.
Graphical, naauwkeurig, adf.
Grapple, aanklamping^ worfte-
ling, f, gevecht. n.
To grapple, vastbaken, aanklam-
pen « worftelen, plukharen , y,;
to grapple a fhip, cen fchip aan-
klampen.
Gfapplir.g, aanklamping, ĥ
Grapiopper, fprinkhaan, tn,
GrafP, greep, ƒ.
To grafp, gr^ipejij V.
Graf ping , aangrijping, ƒ.
Grafs, grasfig, n,
G'tiflyy g"sfig> o^f*
Grate , tralie, ƒ. rooster, m,
To^rö/tf »raspen, wrijven, v. j/o
grace a «Mfw«^ , eene muskaat-
noot raspen , to grate up, "be-
tral en.