Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
rnrnrnm
6 ACT.
ïien die weldaad.
Ack/^vwl d^'tng, acknowïedgment.
hekcntenis, erkentenis,/.
Ac(jh\te y wolfsworiel, m*
Acorn , eikel, m.
Tv acquairt, verwittigen, bekend
nnlien, kennis geven, ihU
is to acquairt yo'j, deze dient
om u te verwittigen.
.Jicquaintancc t kennis, verkeering,
ƒ, omgang,
Onf(jmy ccguotKtarces, een van
mijne goede bekenden.
iJe is an old acquainiance of mine,
liij is een oude kennis van mij
2 am acquainted witk htm, ik ben
•wel met hem bekend, ik hei.
kennis aan hem.
Jcquninting , verwittiging, f,
Acquitfce, zich vi?rgenoe,ien , on-
derwerpcn, toeftemmcn, y.
Jicqiiicjcence ^ geiustftelling , toe-
fteniming, ƒ.
/jcqwrable, Verkrijgbaar, adj.
Tv acquire, verkrijgen, winnen,
verwerven, v.; ccquirtd paris,
wetenfchap, geleerdheid.
dicquirer, verkjjjger , w.
Acquiring, veikrijging, ^
Jcquifitiorii verkrijging.
Acquijiiiye, verkrijgbaar, adj.
To acquH ^'kmixtvï. ontflaan,y.,' to
ten;?O acquxtone's feï jfrom hlamt,
zich van opfpraak zuiveren
f, ontn8g,r.
Acquittance, kwijifchelding, /.
/Jcquifting y ontflaning, /. ont
flag, n
Acre n. Cmaat.)
Ac /woK^jfcherpheid, wreedheid,
hit^h^id , zinirheid, /.
yfao//,kruisclings,dwarsover,fl</y.
Acrr.fï cky ranmgcdicht, n,
Aa, daad , ƒ. bedrij:', raadsbefluit, Ac':tenefs, fcherpzrnnighcid ,
Aioge^ fpreekwoord , n,
thi aSlsofthiapofiles^ als ttO'^ adcys, heden-
Jingcn der apostelen; the aB of\ daags, adv,
nphy, hei bedrijf van een too' ^damant, n.
»eclfpel. /'/öwöw/rw^jdianinr.t-hsrvl, over»
AD A.
To aH, doen , bedrijven , verrig-
ten, verhandelen, uitvoeren,
V,; to üB againji oné's cottfcier.ee,
tegen zijn geweten handeleoi to
adi a plüy . een tooneelfpel ver-
toonen ; to c^ warily, voor-
zigtiglijk te werk gaan; fhe
aHs notahly^zV] fpeclt wonder-
lijk wel.
Adiion, daad, handeling, regts-
zaak, f. gevecht, tj,; a nohle adl'
ion, eene crefTeÜjke daad; to
to enter an attion againflone, ie«
mand in regcen betrekken ; to
loofe his aclfon, zijn eisch ont-
zegd worden.
To a^ionare , in regten vervol-
gen , y.
ASting, verrigting, uitvoering, ver-
tooning , doende, verrigten
de, p.
AStive, werkelijk, gaauw, werk-
zaam , bezig, adj,; an sStive
verb, een bedrijvend werk-
woord,
AEliyely, behendigliik, adv.
A^iviiy9 werkzaanilieid, gaauw-
heid, bezigheid, f
ASior , tooneelfpeler , tooneel*
list, m.
AHrefs, tooneelfpeelfter, ƒ.
A£iiial, werkelijk , dadelijk , adj^
Adlitclty, met der daad, adv,
AHiiary, klerk, geregtsfchrijvcr,zw.
ToaBuate, bewegen y,
ToacuminatefCcheTpen, wetten,v.
Toacuate, fcherp maken, r.
Acuminous, puniig , fcherpzin-
n'g, adj.
Acute, fcherp,-fcherpzinn^g, rjiits-
vindig, foedig, ay.
An ccute difeaj'e, eene heftige
kwaal.
Actitely , fcherpzinniglijk, door-
trapt ^ adv.
f-