Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACC.
ACK.
According, volgens, achrervolf^en-
de ,naar, aviv,; according toapm
poinivienty volgens affpraak.
/Iccordinuly y desgelijks , overeen-
komende , (lienvolgenj, achter-
Volgens , adv.
To ac$ -fl , genaken, aanfpreken,
tegenkomen, v,
Account y rekening, rekenfchap .
ƒ. verhaal. bei igt,« ; to keip ac-
count , rekening houden ; to call,
to an acc'>unty tot rekenfchap
vorderen; to giye an account ,
lekening doen , een verhaal
geven, rekenfchap geven; tc
snake uo cccount of a thing, iets
niets achten; upon what account
äid he propofe it ? op wat voet
Cof uit weiken hoofde) ftelde
hij dat voor? upon the account
cf frïertdpitp, uit inzige van
vriendfchap; upon all accounts ,
in alle deelen; to caß up ac
countSf eene rekening opma
ken; a cafler of accounts , een
rekenaar.
A man of no account ^ een onge
acht man.
One of fmall-account y een per
Toon van weinig aanzien.
To accounty rekenen, achten , v.
2U muß account it to me^ hij moet
er mij rekening van doen.
i account it a cheat, ik houd het
voor bedrog.
Accountable, verantwoordelijk,
adj.
Accountant^ rekenmeester,reke-
naar, m.
lie is accounted a learned man, hij
wordt voor een' geleerd man
gehouden.
Accounting, rekening, achting,/.
To accoupley zamenvoegen; kop-
pelen , y.
To accoutrey toerusten; opfchik
ken, V.
Accoutrement, toeftel, m, ge-
reedfchap, gewaad, n,
Jccoutringy toerusting, opfchik
king?
To accroach, aanhaken, v.
Accretiony aanwas, m, aangroei»
jing,/.
Tq accruey bedragen, toenemen,
toevallen, v. v/hat good vftUac'
crue thereby',^ wat zal dat kun-
nen baten? wat goeds zaldaaiv
uit voortkomen? */ did accrue
to the heiry het viel den er£.
genaam toe.
To accumulate j ophoopen, ver^
zamelen, y.
Accumulation y ophooping, f.
Accuracy ynti\\t\dy naauwkeurig*
heid,/.
Accurate y net, naauwkeuri^, adj*
Accuratenefs ,naan wkeurigheid
To accurfe , vervloeken ,
Accnfation, befchuldiging, aanItIa-
ging, betigtiging. aantijging,
/IccufativeyOh^ accufathe cafe) ;
de aanklager, m, het aankla-
gend geval.
To accufcy befchuldigen , aankla-
gen , betigten , v.; to accufe ov.e
of tnefCy iemand van dievcrii
befchuldigen.
Accufery befchuldiger,aanklager,
betlgter, m.
Accuftng , aanklaeing. aankUgt, ƒ.
Co accttflom, gewennen, v.
gewoonlijk gemeen-
lijk, doorgaaas, inhet gemeen,
adv.
Accujiomaryy gewoon, adj,
Ace,(at crtf^j),aa$(opde kaan.)
Acerh^ wrang, ftreng, zuur, adj,
Acarhiiy , wrangheid, ftrengheid,
forschheid, f\
Acervctiony ophooping, /.
Ache y pijn,/. ongemak, zeer, n.;
hecid-ac/teyhOi;i(\iii}üiiooih'achet
tand-pijn.
To achóy pijnigen, v.
Achievements, heldhaftige vorrg-
tiugen, daden, /. bcUiijvea , n»
Acidy zuur, cdj.
Acidity y zuurheid , f,
To acknowledge y erkennan, be»
kennen, y.
/ ackrMwledgt that htnejit, ik er-
A 3