Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
FEL.
FEN*
m
iifell featured, fchoon van gelaat
Febr fuge-. middel 'cgcn de koorts.
Fbrile, koortsvcrwekkenJ, adj.
F cuuii y vrachtbaar, /r^-'.
Fl cun aity y vruch t b a ar bei d, ƒ.
Ftderaryy bondgenoot, w.
Federate , verbonden, adj,
Feey\oor\, n.; yearly fee, jaar-
loon , jaargeld . wedde; gcolers
/sM.flüitgeld voor den cipier.
Fee, leengoed, n,
To jee y beloonen. betalen , v.; to
fee one , iemand omkoopen.
Treble, zwak, flnp, week, cdj,
Teehlehearted , flaphartig , adj.
Feeblemindedy zwak van geest,
adj,
Feebleuefi y zwakheid, flapheid ,
weekheid, f,
To feed^ voeden, fpijzen , fpljzi-
gen, weiden »voederen, eten,
v-; to fctd upon carrion. op kren-
gen azen ; to jeed the fire, het
Felkwy gezel, medgezel, maat,
makker, weergade, w.; a fel*
I w of a college, een lid van
cen genootfchap; what felfow
is that? wat vent is dat? wat
is dat voor een kerel ? to-
yetous fellowy gierige vent;
faucy feilcw, onbefchaamde
gast; good fellow , vrolijke
kwant;, yonng feUow, jonge
kerel; old fellow ^ oude vent;
pitfuifell-jw . ellendige bloed;.
bed felloviy bijflaap, bedge-
noot ; fchool-feliow , mede-
fchoiier; fdiow-jervant, me«
dfedienstknecht; felhw-foldier,
fpitsbroeder, rotgezel; fellivr-
fubjeBs y meée-onderdanen ;
fflioytfeelintr, medegevoel; the
fellvw of that glove , de weerga
van dien handfchoen ; ht h u not
hisfetlow . hij heeft zijns gelijk
niet hij heeft zijn' weerga niet.
vuur aanft^ken; he fetds üke n To fellow y paren, pasfen, v*; he
farmer, h'j eet als een wolf. had none to fellow him yd^v^v
voeder,fpijziger, wei Ier, ni-maod die bii he pastte.
eter, m,y dahiy feeder, Fellowed, g^pzzr A, adj,', they af e
kerbek ; greedy feeder, gulzig- fellowed. zij zijn gepaard
aard , fchrokkerd. F^Uowfhip, gemeenfchap ,ƒ. mede-
Fi-dingy voeding, weiding,/, I geriooifchap, gezelfchap,
To feel, voelen, tasten, gevoelen, Felly, radvelge, ƒ.; ihe fellies of
gewaar worden , y ; how do y<iU\ a wheel, de velgen van een wa-
feel yourflf ? hoe gevoelt gij i gen wiel.
u zelve n ? to fcel one*s pul je ,
iemands pols voelen.
Feeling y gevcel , gev jelen,
Feelingly, gevoeJiglijk, ady,
Feei , voeten, m,
Ta fei^n, verdichten,verfieren,ge
baren , veinzen, v. feigned
holin fs , fclüji,heiligheid , f
Feigner, venlithtcr veinzer, ot.
Feigning vcrdichtfel. veinzing ƒ.
To flicitatey^^lu^Wg maken, ge-
luk wenfchen . V.
Felicity, gelukzaligheid,/.
Feil, wreed , woedend , adj,
To telly vellen v. -yto jellatree ,
een' boom vellen.
Feller nf wod , houthakker ,
houtkapper, küever, m.
Fellyy onmenfchelijk, wreed.
Felun, misdadige, dief, m.
Felonious, doodfchuldig, adj.
Felony, diefftal, m,
Felwurty bitter wortel,
Ftmale, vrouwelijk,; thefe»
ma'e fex, het vrouwelijk ge*
flacht; male and female, mani
nJijk cn vrouwelijk.
Fe-^'^ir.e vrouwelijk,
Fen, veen, /.
Fence , befchutting, borstwe-
ring, fchuitint;,/. fchutfeihek,«,
To fence ^ befchutten, omheinen,
borstweren fchermen, v.
Fcr.c^r, fcherm:'r, w.
Fenci» g ^ omheining , /.
Fercing-mafier , (chcrmmees*
F 7