Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
A C C.
A C C.
de hoo^efcbool is» adj* ndv,
Aeademji i ftudent, ook hoog-^cdi/tf/j/atoevalligheid,/*•
leeraar,
Academy ^ hoogefchool, ƒ.
To accelerate , verhaasten, v.
jfccelerationy verhaastitis, ƒ.
To accend, in brand fteken , v. a-
/^rc^Kr, kiaa^teeken, bijgalm,
woordei klank, m»
het not li.e true accent, hij
heeft de regie uitfpraak niet.
To accent y klankteeken ftellen ,
toon verheffen, v.
To accept, ontvangen, aannemen,
toeftaan , aanvaarden, y.; toac»
eept of the villfor the deed^ de
v?il voor de daad nemen; to
êccept of kindly» in dank aan-
nemen,
Jcceptabley aangenaam» aanne
melijk , adj,
AccepiübUnefs » aangenaamheid,
bevalligheid, f.
Acccptah-y ^ aannemelijk, ö/v,
AcceuVoii^ aanneming, aanvaar
ding, ƒ
/c^tptïlathn, kwijtfchelding , /.
Acc^pt-.Oh ^ ontvangst, m. aanne
mmg,/.
Acceptiou of a w^ird y be teekenis
vnn een woord
Atceft^ tofgang. f».; toha)/e aceefs,
toegang hebben
Theccc^fs of an a^ue, de aanval
van eenc koorts.
AcoffibUy toegankelijk, genaak
baar, fpraakzaam, adj
Accegi'}» ^ aankomst, aantreding,
to< treding, toegift, ƒ. bij
voigfel, f?.
AccfJ)oryy Itanddadig. fchuldig
TDcfJeplirtig. deelachrfg, edr,
Acc^lTcry , handdndige, m.
jicr e. beginfel der latijnfche
fprflflkkunst^ n,
/ ,100vul, r. kwaal, ƒ aan-
klceffcl,».; by mere accidents
ennei bij geval.
Acch^ental, toevallig, gebeurlijk,
adj.
Au^dcnially, bj; ge vfil i bij twvaï,
Accipptnl, ontvanger . m,
Acclamaixony toeroeping, toejui-
ching, /.
Acclivity y fteilte, fchuinte,
Acclivous , fteil, fchuin , adj.
To accloy^ bcOommeren, overla-
den, vernagelen, v.
My fïomach is acclofd with it ^
mijne maag is er door be*
zwaard,
landen,aanlandkomen.y.
To ccfo//, veel geraas maken v.n.
Accommodahle , infchikkelijk, adf»
Toacc'.mmodute ^ verfchaflTen , ge-
rieven , fchikken, voegen . V. 5- m
auommodaie ont $ felftn ihe ti-
mes , zich naar den tijd fchikken,
Accommo ^ation , gerijf, gemak,
Accomviodaiely^ gerijfelijk, voege-
lijk, adv.
Accompanable ^ gezellig, ndp
To verge zei fchappen,
gezclfchap houden, verzePcn, v.
Accompanpng , vergezelfchap-
ping. ƒ.
Accomplice , handdadJge , mede-
pligtige, w.
To accomplifli, volvoeren , vervul*
len , voltooijen , voltrekken ,
volbrengen, v. ; to accomplijh
offtfV defire^ iemands begeerte
v.'rvullen.
Accompl'fher^ voltooijer, m,
Accompiijhing , volvoering , vol-
tooijin» , vervulling , ƒ,
/Iccomplifnwent 9 voltooijing, ver-
vulling, f
^'ccordy eendragt, toeftemming,
overeer.komsc, /- verdrag, m»
Of one accord, eendragtig, adj»
& adv.
Of his cwn cwofrf, vrijwillig, van
zelf?, uit zijne eigene beweging.
H'ithone accords eendragtiglijk,
eensgezind, ^dv.
To accord^ overecpkomen, zich
onderling verdragen, eens wer.
den 9 y«
A^QuriiKkü^» overc«QkotDsc»A