Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
12%
ext.
ext.
ren, doorfnulfelen, v.
E-ipli.rement, navorfchng, f.
To export, uitvoeren, uitdragen,
vervoeren , y.
Expoi tation t uitvoer, uitdra-
girg, ƒ; an exportaiion nf com
mvd ties . u tvoer van waren.
To «pf>/i?, vertoonen, u;tftelien,
V ; to€xpofe a thing for fale, ets
te koop zetten; to exoofe hii
iife, zijn leven in gevaar (tellen.
Kxpofitton, openlegging, verkla
rirg uitlegging, ƒ.
To étxpofiulate, zich beklagen ,
verwijlen, y.
Zxpofiulation, beklag, verwijt, n,
Expojiulctory, beklagende, ad^
To expound , uitlegden, y.
Expounder , uitlegger, tolk, m,
Eoipoundin^^ uitlegging, ƒ
Exprefs, uitdrukkelijk , adj,
£xprejs , afgevaardigde, bode.fw.
Exprfsfly, uitdrukkelijk, ady,
To exprefs, uitdrukken, y.; to ex-
press his niind, zijne meening
u'tdrukken.
l.xprfjpng y exprrffion , uitdruk-
King, bewoording,/, uitdruk
fel, n,
Fxpr jfive, nadrukkelijk, adj,
Expuijion, uitcirijvirg, f
Expufne, afdrijvend, adj.
To < Ai^uiigs^ dot rflrepen, doorha-
len , uuwi^fche^, v.
Expureatoiy, zuiverend, adj.
Exquijtte, uitgelezen, uitgezocht,
.ketrljk, raar, fchaarsch, adj
É:^(juifttelyy keurlijk, a.'/y.
Exqi'.'fitenejs , keurlijkheid, raar-
heid. fchaarschheid,/.
ExtofJ, in wezen , bcflaan yodj ;
his hand-W'iiing is jltll extant
zijn handfchrift is nog in we
zen, .
E-sHafy, verrukking, ƒ.
£x:en.pora)y, onbearbeid , van
buiten, adj,
Extempore, voor de vuist, adw
'Jv ex-end. ui^ftrekken , y.
E: iending, extenfion »uitbreiding,
uitftrekking, /.
Extenfiye . uirgeftrekt , adj.
Extent, uitgeftrektheid , f,
To extenuate, verkleinen, y.
Extenuation, verkleining,/
Exzerior, uitwendig, cdj,
To exterminate, uitroe jen , ver
delgen, y.
Exterminating , extermination ,
uitroeijing, verdelging . f,
Ex'ernal, u iwcn.lig, ad). }\\'k,adv,
Extinêiy uitgebluscht, gedempt,
adj.\ thew'wle race isalmofl ex^.
tihêty het geheele geflachc is.
bijna u tgtftorven*
E.\tiT,dlion , uitblusfch ng , dem*
Pin^ , f,
To extinguijh, uiiblusfchen, dem.
pen, y.
Extinguijher y^omptr, kaarsdom^
peri iiitblusfcher, m
Exiirguijhmtnt, uitblusfching, ƒ.
To extirpate , u troe jen,y. ;toex»
tirpate hsrefics , ketterijen uit-
' roeijen.
Extirpation, uitroeijing,/l
Extirpator , uitroeijer, m,
Tn extol, verheffen, prijzen, y..
Extoiter y "^^ThtfStx, prijzer, ïtj..
Extolling, verhefling, ƒ
To extort, afpcrfen, afdwingen,
' afknevelcn , r.
Extorter, exloTtioner^ afperfer,
afdwn^er, knevelaar, m
Extortion, atltnevelirg , afper-
fing, afdwinging , j.
Extraël, uittrekfeJ , n,
To extraSt, uittrekken, u'tfchrij«
ven, y.
ExtraBinny uittrek fel , n.
Extraneous, uithecmsch , adf,
Extraoidiuaiy , bu tengemeen ,
ongemeen, ongewoon, buiten-
gewoon, adj, lijk, adv,
Extraragmcy , buitenfporig-
heid,/;
Extravagant , bu tenfporig ,
fpoorloos, ad].
To 'Xtrayagate, raaskallen, van
het fpoor zijn.
Extreme, iiirremend, r.di.
Extnihc, uittiile, a.; to run