Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
mm
176
I X.E.
EXH.
Exchanging, wis fell ng , verwis- Execrable, verfoeiielijk , affchu-
feling, verruiJing , ƒ. ^ weltjk, afgrijsfclijk, vervloekt,
Exchnmr , kroons-fchatkist,/.'
E.xclJ'e, eccys, lol, m
Excijtable, aan tol onderworpen ,
adj.
Excifion, U'troeijing, verdelging,/.
To fxciie, aanporren , opwekken,
ophiifen, v.
Excitement, aanporring, f»
Exiiter, ophitfcr, w.
To exclaim, uitroepen, uitfchreeu
wen , y.
Exclaimer, uitroeper, uitgalmer,
nu
Exclamation, uitfchreeuwing, uit
roeping, uitgalmirg, ƒ.
Tö exclude, uiuluiten, buitenflui-
ten, y.
Exclufton , uitfluiung , f.
Exclufmly, uiifiuitelijk, behal-
ve, uitgenomen, ady.
To excogitate, bedenken, uitvin-
den, y.
To excommuniciite , bannen, y.
Excommunication, ban,kerkban,
m, uitfluiting, f.
Excrement^ drek, m, uitwerp-
V^l, n. vuiligheid , f,
Excrejcence, wen . f, .uitwas,
m. uijgroe fel, n
Lxcniion , lozing, K
To excruciate, pij'i^en, kwel-
len, y.
To exculpate, on fchuldigen , y.
Excuffion, uitloop, m, ujtwei-
ding, ƒ.
Excnjdble, verfchoonlijk, veront-
Ichuld gbaar , verantwoorde-
•i.k, adj,
E.xujaicry, verfchoonend, ad*,
Excnfe^w tvlugt,/. Toorwendfci,
n. oitfchuldiging, verl'choo
n.og, /.; a frivolous excufe, eene
beuzelachtige uitvlu^t; he c
teged for his excufe, hij bragi
tot zijne verfchoon ng bij.
To excufe, onifchuld-gen, veront-
fchuldigen, vtrfchoon n, ont
Haan, r.
Exzvj'.r, vcromfchuldi^er, m.
adj.
To execrate, vervloeken, ver-
focijen', y.
Execration, vervloeking, verfoei-
jing, afgiijzen;^«.
To execute, uitvoeren,verrigten ,
y.; to exicite a malefa^or y
eenen m sdadiger rcgten.
Execution y uivoering, voltrck-
J'.ing, retting,/.4 to pttt a thing
into execution, ieis uivoeicu;
the place gcregts-
plaats.
Executioner, fcherpregtcr,bcui, m.
Executor , uitvoerder van eeoea
uiierften wil, m. ^
£j:tf/7/p//zry,voorbeeldelijk, (lich-
telijk , adj,
Exempiific:ition, verklaring door
voorbeelden, y.
Jo exemplify, met voorbeelden
verklaren , y.
Exempt*, ontflagen, adi.
To exempt, uitnemen, uitzonde«
ren, ontflaan, y.
Exeviytian , uitzondering, f.
Te exenteratcy ontweiden, ont-
darmen , y.
Exercife, bezigheid ,/r
To exeicife, oefenen, bezig hou»
den , y.
Exercifer, oefenaar, m.
Exercitation, oefcnir^, gebruik.
To exert, z.ch bevlijtigen, zija
best doen , y.
Exertion, infpanning van krach-
ten of vermogens, vtrri^t ng
vaTi iets, f,
Exiialation, uitwafeming, f,
To txhale , uitwafemcn , y.
To exhaufl , uitputten, uitmer^jï-
len , V.
ExhattJJingy uitputting . ƒ.
Toex/iib:t, vertoonen , voorh n>
den , voordragen, opgeven v,
^.x'hibitif g, exhibition y voordr t
veitoóning , ƒ,
To ex hi/r ra te, wiihevgQn ,verblij-
den , y.