Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
EXA.
van dien tijd af; ever-green,
aicjd groen*
Everiaßing, eeuwigdurend, adj.
Ever laß itiglyy eeuwigdurendlijk .
adv
EverlaßhgnefSi eeuwigdurend-
heid, /.
Every,ieder, een iegelijk, elk een,
adj.'^every body, every man, eve-
ry one, een 'egcltik, een ieder,
iedereen, allemenfcljen adv.;
every wh^re, overal yevery day,
alle dagen, ieder dag; on eve
ry ßde, van al e kanten; every
oth^r day, ona den anderen dag.
To evict, overtuigen. y#
^abewijs, n.
Evidence, bewijs, n. getuige, ƒ
Evident, klaarbJijkel jk, duidelijk,
adj.
Evidently, klaarlijk, adv*
EyiU kwaads boos, fnood an
evil, een kwaid, onhe'l, kwaal,
Evilfavoured, misma.ikt. •
Evilmindeds kwaliikgczind.
Evilness neclithe d. /.
Eviispeaking, laster, m.
To evince y verw,nnen, overtui
?en , V.
EXC.

vragen, ondertasten, navor*
fchen , toetfcB, v.; to examine
vitnefes, gem gen ondervra-
gen.
Example, voorbeeld, n.
lixanguiotis , bloedeloos , adj.
To exafperate , verbitteren, ver-
grimmen , tergen , v.
Exafperation, verbittering , f.
To exauctorate, van zijn ambt
ontzetten.
To exceed, overtreiTen, te boven
gaan, v,
Exceding, uitnemend, uirfta.
kend , geweld g, zeer, adi.; eX'
ceeding dear, zeer ^duur;
exceeding high, geweldig hoog.
Exceedingly, utermatc, uiinc-
menlljk, adv.
To excel, 0vertreffbnju'tmunten,v.
Excellence, excellency,^ uitne-
mendhe d, voortretfelijkheid ,
hooghe d, f.
Excellent . u tnemend, treffelijk ,
uitftikend , a j.
Excellently, op cene treffelijke
wii?.e, adv.
ExdrJrick, van
afwijkeni, adj.
'c middelpunt
wijze, klaarblijkelijk, ady.
Eunuch, gefnedene, m.
jEw^ooi,/. 't wijfje van een fchaap.
Bwlamb, ooi lam.
To ewe^ lammeren, v
lampet,handenwaschkom,/.
ExaH, naauwkeurig, net, adi,
To exaël, afvorderen, afeifchen, v.
ExaBly, naauwfteuriglijk, q^v*
Exaction , afeifchir.g ,
E4nc(blv, op eene overtuigende Ito «x«/'/, u t zon deren, U'tfliM ten,
*........ .. ■ y.;t9 except cgairiJl,veT\v(.i\->en\
he excepted again ft the wtncfes,
hij verwerp de getu geo.
Exception n uitzonderng ,/.
Etüceptionable, weigerbaar, adj*
Exceptions, Tgt geraakt, adj,
Exr.eptlefs , zon<ier. uitzondering,
Excejs, overdaad, overtollig-
heidjbuitenfporgheid f.\torun
intoexeefs, toe overdaad u t-
fpatten.
Excefftye, overdadig, overtol •
lig, bu tenfporig, adj. lijk ,ady,
ExceJJivenefs, overdad gheid , on-
matigheid , fpooreloosbeid ,
overtollighe d , f
Esuhange, wisfel, m* wsfelidg,
ruiling, f.
Exchange , beurs, f
7 O exchange , verw sfjicn, y.
Exchanger, wisfclajr, m*
f S
Exoi^nefs , naauwkeurighe'd,
exaggerate, vergrooten, v.
^^(^ggeration y verzwaring,/*.
Tt exagitute, ontrusteuj ftoren, v,
Tj exalt ,vethoogen, verheffen, v.
Exaltatim, exalting, verheffiog,
verhooging , ƒ.
Examen . onJv rzoek , n.
E.Kn.minnti n , ondervrag'ng, f.
ondcr/oek, n, verhooring, ƒ.
Tj examine, onderzoeken^ onder