Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ru
EST.
£fc'tp: ,OTtvh)gt Y)g , ontkomirg
ƒ.; he made his ejcape, hij is 't
ontvlugc
To efccpe, ontvlugten, ontvlieden
on fnappen, v.
To efchew, mijden, vermijden, ont
vliedeu, fchuweu, y.^ ejckew
evil, vermijd het kwaad.
Eh h ^wer, vermijder, fchuwer, m,
Efciitch on, gi-flachtvvapen , n.
EJp^cial 5 bijzonder, zonderl ng.
adj*
Kipecially, bijzonderlijk, inzon
dcrheid, adv,
E po'ijals, ondertrouw, ƒ.
r.^ e'pouje, verloven, v,
Efpouftng, verloving,/:
To efpy, verfpieden belpieden, y
Efp'iinft verfpïeding, /.
E'quire. fchildknaapj m.
E'quity t fchildknaapfchap , n,
EjJ'ay, proef, proeve, /. ont-
werp, n.
T) '^ifdy, beproeven, onderzoe-
ken, y.
F.ffence weyen, uitkoo'-fel, n
Jtil'cufa}, wezenlijk, av, Üiady,
K[ierdidny , wezcnli^Khund ^ /,
Êj[->:r<e, öntfchuidiging, ƒ,'
'JejJükifjh , faevesxigeu, vasiftci-
len . y,
jiiJablipier, bevcati^cr, m,
Ej},:biipiiTig , etc^':ipt'r.cht, beves-
tiging. vastttelling, /.
///ïï^i'.ftaat,?;:. middelen, bezit,
poederen,
Epccm, achiing, waarde, ƒ.
ep.-: m, achten . v/.iardcren , y,
iipcen:cr, waardeerder, fchat
tor, m%
Ejïi^rJe, overUag, m, wpardii
To eflimaie y fdiatten, waarde-
ren, V.
Ep^fnation, waardering, /.
EpiycU zomtrlijk. adj.
Vo irpTaiJge, vervreemden, y.
Epravgement, ortvrcemding, /
To tjiuate, bruiten , onftuimi^
2'jn ,opftuiven, oploopecd ïijn,
ïieden van toom, y» ■
T» eichf eifec, v»
EVE.
Etching, etfing,;^
Eternal, eeuwig,^///.; itconcfirnf
oureternaifalvaiion, het betrtfc
onze eeuwige zaligheid.
Etirnally, eeuvviglijk, ady^
Èternity, eeuwigheid, ^
To eternalize, vereeuwigen, v.
Etherial, luchtig , hemelsch, adf*
Ethics, zedekunde , zedeleer , /.
Ethetic, heidensch, ad},
^'imological, oorfpronkelijk
Etimology, oorfpronkelijkheid,
woordgronding, f,
To evacuate, ontledigen, v.
Evacuaiion, ontlediging, /,
To eyaccs ontvlugten , ontgaan ,
ontw jken, onifnappen, v.
Evangelical, evan^Uisch, adj,
Evangelift, evauéciist. m-
To evaporate, uitwafemen, y.
Evaporation , uitwafeming, f.
Evafi>n, ontkdming, ontvlugting,
om vlugt, /.
Euchdrifi, avondmaal, nachtmaal,
n. dankzegging, /.
Eve, avond, m.; chrfimafs eye,
kers-avond.
Even, even , geliik, effen, adj,;
even and odd, even en cneven ,
now we ate even, nu z jn wij
effen; even wiih ('ie ground, ge-
lijk met den i^rond
Toeyfft, effenen .vereffenen cfTen
maken, gelijk maken; toe tn
hit accounts, z jne rekeningen
vereffenen.
Evening, avond, : ly ?«
fhe everiinfr, in ^en avon::flond
wandelen ; the evening-fiar,
de avondilar.
E'cnL, gelijk, cff'.n, na'y,
Evetnc/s ,effenheid,gelijkheid,/.
Events uitkomst, gebeujtenis, /.
uitflag, m
To eventilate, wannen ; uitplui-
zen, ziften, V.
E er, ooit, altijd^ adv ; ft yvill
ever be fo, het zal alt jd zoo
zijn > for eter, voor altijd ; as
Joon aseyer ican, zoo dra als
ik eea'Êza* kaü; eyer fmce