Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
ENE.
Tn erfenafe i^aüWisCen, aangroei-
Jen, t'iénemen, vcrmenigvuJdi.
gen , V e ^eniijk : tn incjeafe
To evctoack, indrin<;?n, bena
delen , inpalmen , v
E' croachnjent i indring ni, /, iu-
dragt, indrang m, voeti gt ng
Toêncumber, beflommeren, belas-
ten , bezwaren, v.
Encumbrance, belasting, beflom
mer ng, A
Encyclopedia^ woordenboek vrr
alle kunflen en wetenfchappen
End, einde . oogmerk , v, \ lam
at my -w't^s en i, ik ben ten
einde raad, tk ben rade oos ;
ta compufs kis end, zijn oog
merk bereiken ; world without
end, in eeuwighe d.
To etd, eindigen ;to endaq'tai
rel, een krakeel eindigen, of
bcflechten ; w^e« will that buji
nefs ena ? wanneer zal die zaaK
ten e nde komen ?
To endamage y befchad pen, v.
To endanger . in gevaar ftellen , r.
To endear, bemind ma en, v.
Endearment, minzaamheid, lef
.kozing, aanvallige bejege
nirg, f\
E'.dsavour, trachting, p g rg
vlijt, naarftgheid j
Tn endeavourpogen, v.
Endeavouring, trachijng, ƒ.
To erdcnize, vrij maken, y.
Endive, endivie, U
EndUfs, eindeloos, adt*
Endmojl, het verfte.
To endorfe, onderteekenen, y.
To endow, begiftigen , begaven , r.
End%wer , beg ft'ger , m.
Endowing, endowment, begifti
ging begaving, begaafdheid,/.
To endfie, aandoen, begaven, y.
To endure, verdragen, harden.
duren , lijden, y.
Enemy , vijand, m ; a prnfeffe.
enemy, een openbare vijand»
Energetical, krachtig, adj.
To eneryate, ontzenuwen, krach-
teloos maken, y.
ENL,
121
Kneryation, ontzermwing, ver-
zwakking, verflipping, ƒ.
To ertfeebic, verzwakken, v.
To e flame, onifteken , verhit-
ten, ontvlammen, y.
T<) enforce, dwingen, opdrin-
gen, V.
To engage y verbnden, verpJig-
ten, verpanden, v.
Engagement, verbindtenis, ver-
pligiing,/. gevecht n,;apiirp
engagement, een v nniggevecht.
engender, voorttelen , v. '
E'^g ndering , voortteling , /.
K igenderer, vooriieler, m.
fifl^/ff^, kunstwerk geree Ifchjp^
werktuig, n, bran ifpuit, f.
Ëni,ineer , bunstwerker, veit ng-
bouwer , m.
Engli/h , En„'elsch , adj,; fo fp ak
Et:gVt(h, Engel5ch fpreken;
. an Englifhman, een Engehch-
man
Vo engrave, praveren , fuijcïen ,
fo en grofs y verdikken, vermeer-
deren, vet maken, mesten.
Toenguard, befchermen, verde-
digen , V,
To enhance the pries, den prijs
"verhoogen, opflaan, v.
f^nhincer, verhooger, duur ma*
ker, w.
EnhancinfT, verhooging van prijs,
ƒ. opflag, opkoop, m.
Enii^matical, raadfelachiig, duis-
ter , onzeker, adj*
Eriigmaiically, duifterlijk ,bedek-
telijk, adv,
fo enjyin, belasten, opleggen, y.,
To enjoy, genieten , v.
, genieter, f7?.
^•'Pjoying, genieting, f.
Enjoyfnent, geneugte, f, gt*
not, fl.
To enlarge, uitbreiden; vergroo
ten , y.
^ntarger, vergrooter, uitbrd-
der, m,
Snlargement, enlarging,vergto^
ting, uitbreiding, /.
To enlighteny verlichten^ y.
m