Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
€20
EMP.
ENC.
EmeraU, fmaragd,
£merstncyi driogende omfiandig
faeid.
Emergent, TcbiMijk, onverwacht,
cd),
Emtrtl, amaril, m.
Emetic, braakmiddel.
Emigrant, uitgewekene vit *ijn
vaderland.
Emigration, uitwijking,/.
To emigrate, uitwijken,
Eminence, uitftekendheid, ge-
duchtheid, hooggeachthc'd, ƒ.
Eminent, utftekend, voortreffe-
1 jk, uitmuntend, adj^
Efninertly, op eene uitmuntende
■wijze, adv.
Emifary , uitgezondene ^ ver
fp eder, «.
Evi'fton, uitzending, ƒ.
To emit, ultzeaden, uitfchieten, y.
Emmet, mer, ƒ.
Emollient, verzachtend, wéék-
makend, adj.
Emolumenti voordeel, gew'n ,
profijt,
Emotion, beroerte, uitdrijving,/.
To empale, fpitfen , y.
To ewpale, metpiien voorzien, of
influiten, v.
En.pdror, ke'zer, m,
Emphafis, , m, kracht,/.
Emphatical, nadrukkeljk, adj.
Emphatically , op eene nadrukke-
1 jke w jze , ady.
Empire, x^lV, keizerr'jk, n heer
fehappij, /
Empiric, kwakzalver, m,
pleifter, m.
Employ , bediening, /. ambt,
To employ, beftt'den. aanleggen,
bezgen , «anwenden, te werk
ftellen, v.; Ißall emphy him, ik
zal hem te werk ftellen.
Employing , te werkftell n%, aan-
legg ng , bez gmg , /.
Employment, bezighe d. j. werk,«.
7o empcvirijh, verarmen, v.
To empower, volmagtigen, v.
Emprefs, keizenn,/.
ledigheid, jjdelbeid,/.
Empty, ledig, ijdel, ad].
To errtpty, ledigen, ontledig(»n, v*
To empuzzle-, verlegen maken , v.
Empyreal heaven » vurige he-
mel, m,
Emred, diamant , m.
To emulate, naijveren, naftre»
ven,
Emulation, naijver, volgzucht, af*
gunst, /
Emulator, naij veraar, m.
Emuffion, amandelmelk, f,
To enable, magt gen, vermogen
geven , in ftaat ftellen, r.
To enaêl, vastftellen, beflu ten, v.;
to enaëi a law-, eene wet nia-
ken.
Ena^or, vastfteller, wetraaker,
m.
Enabling, vastftell'ng, befluit^ng,/.
Enamel, brandverw,/.
ro f«ö«e/,brandfchllderen, emal-
jeren, y.
Enamèller, brandfchilder, emal-
jeur, m.
Enamelling^ brandfchilderirg, /.
Enamoured, verliefd, adj 'ito grow
enamoured, verlefd worden.
To ercamp, legeren, v.
To enchain , ketenen, y.
To enchant , bezwe-
ren, y.
Enchantment, betoovering, be-
zwering, /.
To enchaj'e, tn goud zetten, met
goud beilaan, y.
To encircle, beCrkelen, omrin.
gen, y.
To encline, neigen, hellen, v.
To enclofe, beflu icn, y.
Enclofure, affchutt ng , ƒ, af-
fchutfei, ff.
Encomium , lofreden, f,
To encompajs, omfiegelen, omrin-
gen , y.
Encounter, ftr jd, «2. gevecht, o.
To encounter, beftr jden, bevech.
ten, aanvallen , aantasten, y.
To encourage, aanmoedigen, op-
hit fen, y.
Encouragement, aar^moediging,/