Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ABS.
ACA.
/^ruptnefs, haastigheid, onbe-
dacht zaamheid , fchielijkhcid 9
afgebrokenheid ,
jibfce/s, zweer, verzwering,/.
Jibfc'fion y affnijding, f,
Toabfcomii verbergen,
Ahfconder ^ verberger ,
Ahfence, afvvezigheid^ ƒ. afwe«
zen, afztjn, n,
To absent nne'sself^ zich afwe-
zig maken.
Ahfenti afwezig, edv*
Ahfent» uit de gedachtcn, adj*
Abfenting , achterbJijving , ƒ.
Toabfohet ontllaan, v.
Ajfohirgi ontHag, viijfpreking,
Abfolnte ^ volftrekt, volkomen,
onifhankeiijk, vxijmagtig) on*
b?paald, ö /f. ; an abfulute po*
Vtfr, eene onbepaalde magt.
An ahfolute, prince, een onafhan-
kelijk vofit.
Abfotutely^, volkomenlijli, vol-
ftrektelik, anv.
Abfolutenefsonbc
i)aaldheid, onverbondcnheid,
onafbankelijkhcid, /.
Abfolution, vrijtenniog, vriifprc-
Iving, vergiffenis, /. OLtflag, n
Abfonaut y orgerljmd » wanlul«
dcüd, a^j.
2"o u. forb , infiokken^ opflokken,
verZvveJgcn, v.
To ahfluin^ zich onthouden , fpa-
ren, v ; ts abJJitin fiom MnHy
zich vaa wijn onthouden.
AhJlaUing y onthowding, f*
AbihmiouSi fober, matig, adj,
matiglijk, ^dv,
To abjUrs^, arw'sfLhen, v,
/»bjlejjïon y afwisfching, zuive-
ring , /,
Mjletfiye , zuiverend , afdrij.
vend, cdj»
AhHir^eicsy jar.ihouding, fober»
heid, matigheid , /,
Alfflir.enüy, fobcrlijk, ah,
Abjlrncf, wiitrekfcl, aftrekfel,
verkortfel, n.
MfhaHlyy affcheidelijk, adv*
Abjlramng, aftrekking, f,
Abflradlion, verkortiBg,/. uiitrek-
fel,
/fbjlrufe, verborgen, geheim, adu
ïibjl^uferefs-y verborgenheid, be-
dektheid, duifterheid, f,
To flJ/üMtf, weptmen, v.
JbfurJ, ongerijmd, baitenfp^;
rig. adj.
^bfurdity, ooRCfijmdhcid, onge*
voegciijkhcid f,
Abfurdly y ongeriimJelijk, adv,
bundanct , w. menig-
te/. hehis abundancsofbooks^
hij hesft eenemeriigte van boe-
ken; there waf ai>unJaf{ce of
pcop/f, daar was zeer veel wik «
he iook abundüf.ce of p.»/«/, hy
deed zeer veel moeite,
AburMnt, overvloedig,over-
vloedigli'k , adv»
^bu/gy miibruik , n, verongi lij-
kin g, f ; ihs ahufe of things, Hüt
misbruik der dingen»
Toabu/e, misbruiken, ml&hande»
len , kwalijk bejegenen ♦ bclee-
digen, verongelijken, fcliendcïi,
V.; to abufe one*s patience y ie«
man'l'} geduld misbruiken« ot*
tergen; dorCt abufe hery bclec-
dig haar niet; to abufe carnaliy,
vleefchelijk misbruiken; ht hws
ubufed ms , hij heefc mij yetoj.
gelijkt.
Abufer , misbruiker , mishande-
laar, m.
Abufing f mibhandelioj, mi:brui*
king, /.
Abufivé, onbehoorlijk, i'ch.iJath-
tig, tergend, adf,
Jbujiye languagt, fchelJwoorden.
AbuHvelyy verkeerdelijlt; bclce-
digender wijze, adv.
Abufivenejt , onfatruculijkhci l
onbeleefdheid, f,
To übtit y aanpalen , aan{ïrcnztn,v.
ilbuttahy grenspdlea, jf*
Ihyfs^ afgrond, m.
'I uittrekken,afuekkeu, A^yfmal, groiideloos , adj.
I aflcheic'en, y. \/lcadmküli acadcmkk, üac vaa
A 2