Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIV.
irr
D^f^ant, afgefegen, adj,\ eqttally
diflant ver.
Difïafle. wanfiTi aak, wcerzia, m
misnoegen,
VlfUmper, kwaal, ongefteldheld,
ƒ. ongemak, n,
To dijlthper, ontftellen, v.
To dtfiend, uittrekken , v.
Di/IerTion, uittrekking, f.
To diflil, neerdruipen, afdruipen,
afzijpen, aftrekken, v.
rimilntUm, afdruiping,afzijping,
overhaling, ƒ.
T>ifiilter , fterkendrank ftoker,
brander, m
t)i\i- L., «mderfchciden , adj.
Difiinaion y onderft heid, n,
JMin^he, ( nderftheiHend , adj.
DW'^'^hely, bij onderfcheiding,
ady.
Dfjli^ciiv, duidelijk, ady.
DijiinSlnefs, duidelijkheid, f,
d'jlhguifh, onderfcheiden; y.
Dijiin^_u(piabU, onderfchcidbaar ,
adj.
, onderfcheider , tn,
DiftinguiPihg, onderfcheiding /.
To dipraSi^ van elkander trek*
To difiufhyOrwTOtTtn , verboren «
ßoornis, veront-
ftoren , y.
Dipurbartce
rusting, ƒ
Dipurber ,verftoorder,«
To disvnlue, onderfchatten , y.
Dif'union, oneenigheiJ , verdeeld-
heid, f
To c^funite, oneenigheid veroor-
zaken, fcheuring maken, v.
To difufe, ontwennen, afwen-
nen, y
D'tfufifig, ontwenning, f.
D:tch, graft, floot, gracht, ƒ.
liitcher, graver,dci ver, dijker, m.
DUhyrambick, bacchus-deuntje, n.
Di'iany y di«ftamnu$ , (kruid
bapard-dnt Ky, fraxinelle.
Ditto, de/elf'de, ady.
D't<y, deuntje, gezans?, n.
D/y^, Turkfche raad m»
To ^varicaté, in tweern fchei*
den , y.
T' dive, duiken , delven, y.
Di^er, duiker delver, m.
Diver - , verfcheiden . ongelijk ,
verfch'.'lend , adv»; in divers pla-
ces ^ ^^ verfcheidene pUatfen,
ken, afwenden , ontroeren, fto- To diverRfy, verfcheiden maken ,
ren, krankzinnig maken, ver^
bijsteren, y.
Dipraóiion, dipradiednefs , afge
trokkenheid, verbijstering, /
To dißrain, aan flaan, y.
Dißrainer, aanflaner, m
Diprefs , benaauwdheid, verie
genheid, panding, ƒ beflag, f
be in diprefs, in benaauwdheid
zijn; tomakediftrejsy goederen
aanflaan.
To diprefs, verlegen maken, v
To difiribute, uitAcelen , oradee
len, y.
Diftrthuter, uitdeeler, m,
Dißributir.g, d^ßribution, uiidee
ling , omdeeling . /.
Dipriêi, regtsgebied, beftek, n,
Diprup, wantrouw, /
To diprufi, wantrouwen, mistrou
wen, y.
Dißrußfulf wantrouwig, adj.
doen veranderen v.
Dfve pped, verfcheidenlijk, adj.
Diver fifying, verandering ƒ.
Diyerfion, kortswijl, vermake-
lijkheid . uitfpanning , f
Oi-^erfi y verfcheidenheid ,f, oa*
devfcheid, verfchiet, n.
Diverfly., vorfcheidenJijk , adv.
7V) divert afwenden, afkeeren, y.
Diverting, vermakelijk, korts-
wlilig . adj,
Div ui/ement, vermaak , tijdver-
drijf, «.kortswijl,uitfpann
T' -iivide, verdoelen, deelen, y*
DMdrd. verdeeld, adj.
Di. ider, deeler, verdeeler, m,
Di^r^ing, deeling , verdeeling,/
Divination waarzegging. watr-
zet?ger }, voorzegging, f.
Divi r, goddelijk, adj.
Diyine, godgeleerde, m,
Todiyine, waarzeggen, voorzeg-