Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIO
DIS.
To , afftijgen, afzitten, v
Dif'bedient, ongehoorzaam, ad},
& ady,
To difobey, ongehoorzaim zijn,
wederftreven, y,
To difobligt, ondienst doen , be
lecdigcn, v.
DiforJer, wanorde , f,
To diforder , in wanorde brengen
verwarren, omfteUen, v.; //
diforders ik^ftomach, het ont
fteit de maag.
Dijordcrly , cnordelijk , ongere
geld, adj,
To difown, verzaken, verlooche-
nen, ontkennen, v.
To difparage, verachten, ver
kleinen, v.
Bijparcgement, verachting, ver
kleining , bena^leeling , /.
Difparager, benadeeLr. m,
To 'dijpart, rerdeelen.
^Bifparity , ongelijkheid , f,
Dijpafch, afvaardiging, /.
To di. pat k, afvaardii:en, afdoen
verrigtcn, befchikken, afla
den, afmaken, bet leven be
nemen , y*; to difpatch a man,
iemand afmaken, van kant
helpen, moorden.
Lifpatcher, afvaardiger ,befchik-
ker. verrigter, bode ,
Difpatchit.g , afvaardiging, ver
rigting, befchikking, ƒ.
To ai/pel, verdrijven, verftrooi
jen.
jOifpenfator, uitdeeler, vrijftel-
ler, m,
To difpenje, vrijftellen, ontflaan ,
y,
To difquiety ontrusten, veront-
rusten , r.
Ztif^W'.ter, ontruster, m,
DifquiettieJSi ontrustin?, f,
Dtjrega^d, achteloosheid , ver^
WaarloziHiT, kleinachting . /.
To dij'fegaid, verwaarlozen
verzuimen, v.
Lijuputation, kleinachting, ver-
achting, ĥ
DIS.
O'^frerpe&fuly oneerbiedig, attj»
lijk, ad\,
Difattsfadwn, < ngenoegjn ,mi5*
noemen , n,
To d'fgat'^sfy, mishagen, y,
To diffeei, openen, ontleden, v.
DiJJeSion, opening ontleding , /i
To d'jjemble, veinzen, ontvein-
zen , verbloemen, v.
D^ffembi'r, veinzer, m,
Djfembling, ontveinzing, vein-
zerij, o'neeoigheid, f.
üijfembling'y, geveinsdeltjk, ady,
To dijjeminate , verfpreiden, y.
D/^e/r , verfchil, w.tweedragt,/'.
Todijfenty verfchillen , y ,
Ofemion, verfchil, ƒ.
0^e:ters , die van de gevoelens
.ler heerfchende kerk in Enge-
land verfchillen , m,
Dijfertation y verhandeling, f»
vertoog , n.
D-jJ'eyering , affcheiding , vaneen»
fcheiding, ƒ
Di(ftmiMudf j ongelijkheid, f,
Tu dijfrriulate, veinzen , y.
Ti (iiftpaie, veiftrooijen, ver-
kwisten, r.
Üifipa.ion, verftrooijing, ver-
kwisting, ƒ.
To aifolye, ontbinden, oplos-
fen, V.
D'-jjolvingi ontbinding,/
D U'oluble, affche dbaar , ad'j,
'Dijf'l' ti, ongebonden, los, ad},
'Jjif -lately y lo. bandelijk , ady,
Dijj' luten^Js3 ontbinding,/.
/j'JJhiuttO'i, losbandigheid,/.
Difornnty wanluidend, adj,
To d-J/kade, ontraden, afraden , y.
Dificfy fpinriik, m.
i)'7?ö«j^,afftand, >w tusfchenwijd-
te ^ / ; he was a ti^eat dijlance
from thence. hij was er ver vaa
daan; at a dtjiat.ce, van ver-
re; / kept htm at a dijlance,
ik maakte mij niet gemeen met
hem; out oj dijiance, uit het
gezigt; io keep ot.e^s aijlance y
zich binnen de palen van eer-
bied houden.)