Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

lo8
DIS.
Difarray, verwarr'ng.
, rarapfpoed, rarrp , m.
ongeluk, n,
LtCaßfous, ongelukkig, ramp-
fpoedig, adf.
Todifayow , loochenen , ontken
nen, y.
Todifband.M^nV^n , ontHaan, y,
Dijhandingy afdanking, f,
Difielief, ongeloof , mistron
wen, «,
To difhelieye , niet geloovcn, mis-
trouwen, y.
To difhurden, ontlasten , v.
To dijhranche, de takken afhak-
ken. y.
To dijburfe, verfchicten, verte-
ren, y,
Dißurfemeot, verfchot, ff, uit-
gaaf, vertering,
Di/ca/ceafed y omfthoeid y zonder
fchoenen, edy>
To difcandy, fmelten, ontbin
den, y,
To rfr^öf*/, af danken , ontflaan,
y.
To onderfcheiden, be-
fpeuren, bemerken, y.
J)ifcernible y befpeurlijk, onder
fcheidbaar, adj,
Dtfcernhg, verftandig, doorzig-
t\e,adf,
HUcernmenty doorzigt, n,
Bipcerptible i verdeelbaar, adj,
Difcharge, ontHag , affcheid , n,
kwiitfcheldmg, kwitanfie, af
fchieting, losbranding, f,
To difcharge, ontflaan, ontlas-
ten, losbranden, y.
D'tfciple, leerlifig, fchoUer, w.
Difcipltnahle9 leerzaam, ouder-
wijsbaar, adj,
Lijdplinarians, ftrerge onder.
wijzers, tn,
DijcipUfje, leerwijs f* onderwijs ,
a. tucht, ƒ; the dxfcipline of
wnr, krijgstucht.
To difcipUne, onderwijzen, oefe-
nen, tuchtigen, y.
To difclaim , ontkennen, y. .
Tq dijclofi^ omdekkcD, y.
DIS.
Difclofer, ontdekker,
Dtfclo/ure, omdekkir-g , fi
To difcolouT, ont verwen , y.
Oifcolouring, ver fch ie i in g, /•
To difcomfit , verflaan, y,
Difcomjiture, nederlaag, ƒ.
Difcomfort, mistroostigheid, mis-
moedigheid . ƒ.
To difcomfuri, mistroostig ma-
ken, y.
To difcommsnd, misprijzen, la-
ken , y.
DU commendable , onprijsfelijk ,
laakbaar, adj.
Dtfcommendation, dxfcommending,
misprijzing, laking,/
To discommode, ongelegenheid
aandoen, y.
To difcompofe, ontrusten , ontflel-
len, ftoren , v., the lead thing
aifcompofes her, de minfle zaak
ontftelt haar.
Bi^compofing, difcompoft:re, ont-
ftelling, ODtfteltenis, wanor-
de,/.
Difcor.folate,, troosteloos, wan-
hopig , adj,
?o difcontent3 misnoegen geven,
y.; ö difcontented mind, een
misnoegd gemoed.
Difcontetitedly.m'isnoeedeU'ik, adv,
Difcontentment, difcontent, mis-
noegdheid, onvergenoegdheid,
/
Difcontinuance, uitfcheiding , af-
lating, ophouding, f.
To difcontintie, uitfcheiden, af-
breken , ophouden, y.
Difcontinuing, uitfcheiding, f.
Difcordy tweedragt, oneenig-
heid , f. verfchil, n,
Difcordant, oneenig, adj.
Todifcoyer , ontdekken, befpeu-
ren, y.
Difcoy er able, ontdek baar, 'adf,
D'fcoyirer, ontdekker, m,
Difcoyery, ontdekking, /.
To difcount, aftrekken .af kor-
ten, y.
To difcountenance, den moed be«
Bemen, verlegen makeoi