Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïo6
Dl F.J
D'aper , fervet-linnen.
/^//ïo^or^/if:^^ zweetverwekkecd,
üdj.
D'aphra^m, middelrif,
D'aithea, buikloop, m.
J^'aiy, dagboek,
fiibble, fpade, ƒ
Uicer y éicep\avc.r, dobbelaar, m.
IHcin^y dobbding,/. gedobbel. r
TodiciaUy voorzeggen, vooifpel
ien , voordichten, v,;iodiciater
letter, eenen brief voordichten
Diclaus, inff.raak, voorfpelilng,
voordichting, ƒ ; to foUow ih
diclatis of ci-nfcience, de in
fpraak van het geweten op
volgen,
Dfclatorjhip, opperbevelhebber
fchap,
Di3ion, woord, fpraekwij
ze. f
Xficifonary^w ioróenboe)<yn woor
denfchat, m.
DidaBica!, onderwijzend, adj.
Dldapper y waterhoen «.
Dif , dtce, pK dobbeifïeen , teer
ling. m,; to pUy at dice, met
dobbclfteenen fpelen.
Dte, ver we, koleur, f
To die 9 verwen,
Dier . verwer.
To dit', fttrven, v..; whe*' is he tf
dit ? wanneer za! hij ft.-rven?
doh''t Ut your wine die, laa:
uwen wijn niet verfchalen.
Diet ■ fpijs, kosc, /.
DUt of the enp-re, rijksdag, m.
D et eetregel, m.; to diet one ,
iemand eenen eetregel VO' r-
fchrijven ; where does he diet?
waar gaat hij ter kost ?
Dieting , kostgang «;.
7>) diffefy verfchelen, v.
D'fference ^vcrrchil. onderfcheid
n. verfcheidenh~id; f.
D'ferent, verfchillend, onder
fcheiden, adj lijk, adv.
Dificulty moeijelijk, zwaar, adj.
St, ady.
D pculty zwarigheid, moeiic*
lijkheid j ongemakkelijkhei-d
dil.!
mistrouwen, wantroa»
' wen , h.
D'^lfiaenty mistrouwend , fchroLm«
aclKig, adj,
To difufe, verfprcidcn , y.
Dijju'ealy, verftrooijcli k , adv.
Üiffufiye, uitgebreid, verflioüid,
adj,
Todig, gr&ven, delven, uithol»
len, fpitien, v.
To digefiy verteren, verduwen,
verkroppen , digtfl vti^u»
ais, de fpijs verteren.
Oigefiible, verteerbaar, adi.
iuejïion, verduwing, verkrop-
Ping, f.
O'geftiyely, verteerbaar, adj,
Üig^fls, in law, burgerlijk wet-
boek , n.
Digger, graver, delver, fpit-
ter, m.
l)igei*fSy graving, delving, uit-
holling, fpitting, f,
To dignify, verheerlijken, verhef,
fen, V,
Dignita-y. domheer,kapittelheer,
deken, m.
Dignity , waardigheid, ƒ. ftaat, m.
Digrejfion, uitwijding,/ uitftap.w,
Ti> di]udicate, vonnisfen, veroor
deelen, y.
Djuaication, vonnisfing, f.
Dike, noot, groep
Todxlacerate., van een fcheuren, y.
Dilaceration ,van een fcheuring,/.
Dilapidation, doorbrenging, ver-
waarlozing, vcwoestmg, f,
Duati^tion, wijdmaking verwij-
ding, uitbreiding,/.
Dilatory, uitftellende, verfloffencf.
/;//tfwwfl,ftrikreden, dubbele fluit-
reden, /.
Diligence, naarftigheid, vlijt, /.
Diligent, naarftlg. vlijtig, adi,
Diligeutly, naarlHglijk, vlijtiglijk ,
ady.
Deduced, helder, klaar, duide-
lijk, adj,
To dilucidate, klaar maken, op*
helderen, v.
Dilucidation opheldering, f.