Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
■■I ■
den, V.
LéfcriheTy befchrijver, m,
Deferipiion, hefchT'ijv'mg, f.
To defcry ^ ontdekken, befpen«
ren, y,
Defctyhg , ontdekking, ƒ.
Dcfeity woestijn, wildernis,/.
Todeferty verlaten, wegloopen,
y.; a great maty foldiers de
104 DES. DES.
To defpair, wanhopen, v.
Defperadoy waaghals, m,
Defperatfy wanhopig, reriwii-
feld, verwoed, dol, edj.
Defperaiely, vvanhopiglijk, ge-
vaarlijk, fchrikke]ijk,ijbfelijk,
flivv
Defperater.efs, dolheid , ver:wij-
feling, verwoedheid, /.
fejted, zeer vele foldaten We- Defperahn, wanhoop, twijfel-
pen weg. moedigheid , hopeloosheid, f
X>efettiony verlating, 'we^loa-DefpicabU , verachtelijk, onge-
ping, /. acht, uJj,
Dejerter yvexWet, wg^opex yvi, Defpicably, op eene verachtelij'
JDeferttefs, verdienfteloos. ke wijze, odv.
To deferve, verdienen, v. To defpife, verachten, verfma-
Deferyed!yy verdienftelijk, regt den. y.
matigli,k, ady. Defpifer, verachter, verfmader,
Dtferying y verdienftig, adj, m,
voorhebben, voorne. verachdng, verfiua-
men,teekenen, ontwerpen, y. ding,/
Defign 9 voornemen, oogmerk , Defpite, fpijt, /. nijd, m, boos-
ontwerp, n. fchets,teehening,/. aardigheid, /.
Dejlgnedly» met voor
dacht, voorbedachtelijk, ady.
Dcfignery ontwerper, fchetfer,
tcekenmeester, m.
Difignment, opzet, toeleg. m
Dcfire y wensch , m, begeerte, /,
verzuek, n.
Defpxteful, fpijtig, boosaardig, fld/.
To de/poil, berooven, plunde-
ren, y.
To defpond, wanhopen , moede-
loos worden . y.
Defpondency, wanhoop, vertwij-
feling, /.
To defire, begeeren, wenfchen, , willekeurige vorst, tij-
verlangen , y. 1 ran, m.
Defiredly, wenfchelijk , ady, jZ)-/ponVü//^,oppermagtigIijk, ßiy;
Deßfhg, begeerende, ^Defpoiifm, oppergezag,
Dcßrous, bcgeerig, adj. W-jfert, nageregt, n.
Difiroußy, zeer begeerig, begee ji'o dcflinate , beftemmen, v.
riglijk , adv, Deßinaihn , beftemming, /.
To defifiy afftaan, aflaten jophou- Deßhy, noodlot, n
den, y.
Deßfiing, afftand , m. afladrg, /
Deßi, lesfenaar m.
Defolctey woes^, verwiest, een^
zaam, veria en, mistroostig,
'' adj.; tobe in a defolate condittcn,
in eenen mistro< stigen staat zijn.
Defolation, verwoesting, ver
woestheid, /.
Tn defpatch, zie : to dtCpatch.
Defpair, wanhoop ,twi fclmoedig-
htid, to jali intu cefpair 9
tot wanhoop vervallen.
Deflitute, verlaten , ontbloot ,
arm , aJj.
Dejlituiion, ontblooting, ontbe-
ring, /.
To dejiroy, verdelgen, vcrcie-
len , y.
Déflroyer , verdelger, vernieler,
verderver, m,
DeJJruciion, verdelging, verwoes-
ting, /. verderf, n.
Defitettide,oiiè^wootts, ontwen*
ning, /.
Defultoriovs y deJuUery , wispel-