Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEP.
Dentition, het tanden krijgen.
Denunciation, aankondiging, ƒ.
To ontkennen, loochenen,
ontzeggen , weigeren , v.
Denying, ontkenning, verlooche-
ning, ontzegging, ƒ.
To depaint, afmalen, affchilde-
ren, afbeelden , befchrijven, v.
To depsrt, vertrekken, weggaan ,
afwijken, afgaan, aflaten, v.
Departure, affcheid, n» dood,
m, affterven, vertrek, n.; at
kif departure, op Zijn ver
trek, op zijn affcheid, op zijn
overlijden.
To depauperate, verarmen, arm
maken , y.
To depend, van iemand afhangen,
op iemand fteunen, zich ver
laten, vertrouwen, y.
Dependance, dependency, afhan-
kelijkheid, flaatmaking op iets
Dependant, dfending^ afhanke
lijk, adj.
Depilatory, dat het haar weg-
neemt , ontharing, f.
Deplorable , jammerlijk, bekla-
gelijk, adj.
7 O deplore, beweenen, beklagen,
betreuren, y.
Deploring, beweening, betreu-
ring , A
3 O depone, verklaren, getuigen, v.
Deponent, beëedigd getuige ,
verklaarder, m.
Depopulation, ontvolking, f.
To deport one*sfetf well, zich wel
gedragen, y.
Deportment, wandel, handel en
wandel, m, gedraging,/, ge
drag,
To depofe, getuigen , in regten ver-
klaren , afzetten. y. tn depi)Je
a king, eenen koning afzetten.
Depofing, verklaring, /
To depofite , in bewaring ftdlen, y.
Depofttion, verklaring, afleg
ging, /.
Tif deprave, verergeren, beder
ven . y.
Depraver, bederver, w.
DES.
103
Depraving, verergering, beder-
ving ,
To deprecate, afbidden, verbid*
den, y.
Depreciate, den priis doen dalen.
Depredation, rooving, verwoes-
ting, /
To deprehend, vangen, grijpen,
V4st zetten.
To deprefs, vernederen, onJcr-
drukken, y.
Detrefiofi, vernedering, onder-
drukking,/. ;
To deprive ,bQioowQT\, ontnemen,
ontblooten, y.
Depriving^ berooving, f.
Depth , diepte , /.
Deputaiiortf afzending, bezen-
ding , f.
To depute, afzenden, afvaardi-
gen, affchikken, v.
Deputy, afgezondene, gevolmag-
tigde, afgezant ,m.; the dtpuues
of a town, de afgezondenen
eener ftad; a lord deuuty of a pm
vince, een ftadhouder van cen
landfchap.
Deputy-governor], ondcraland*
voogd, «. -««s^i^i ^^
To deracinate, ontwortelen,
To deraign, bewijzen, y.
To deride y befpotten, belagchen,
y.
Derider, befpotter, m,
Derifion, belagching. befpotting./.
Derivation, afleiding,afkomst,/.
Derivativey afgeleid, adj»
To derive , afleiden , afftammen, y.
To derogate, onttrekken, verkor-
ten , vermindereu , benadee-
len, y.
Derogation, onttrekking, bena-
deeling , /.
To defcend, neerdalen, nederda-
len, y.
Defcend, afgedaald, a-ij,
Defcenty inval, m, afdaliog, af*
helling , afkomst, landing,/*.,•
he is üf a mean defcent, hij is
van geringe afkomst.
To '"'fc-'bey befchrijven, afbeel-
£4