Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
COU.
cou.
To conn fel, jaden , raadgevca, v. CounUfs ^ gravin, f,
Cuunfe'ling y raadgeving, ĥ .Country, land, land fchap , n.;
CouriftUor, raadsheer , jaadgever, native country, mijn vaderland ;
raad,w.; privy counfellvr^ ge*
heimraad.
Count, graaf, m*
Tn count, rekenen, tellen, v.
Coumenancó, gelaat, gezift,uit
zi&t, wezen , n,; cheerful coun-
taia'nce fhWi %t\zzi\outof coun-
t nance, verlei;en , ontfteld ,
ontroerd, verfuft, adj.
To coitn: enance yhegunüigen, aan
moedigen, v,
C'juutenancer, begunftiger, aan-
' moediger
Countenancing, begunHlging, aan
moediging, ƒ.
Counter,, toonbank, m, reken
tafel, A legpenning, w.
Counter,, pii'on, gijzeling, ƒ.
To counterbalance, tegen opwe-
gen, ophalen, y.
Countei charge, tegenbefchuldi
ging, f.
Counter-chcck, tegenberlsping , ƒ.
Counterfeit , nagemaakt, ver
valscht, adj, i
Counter feit-coin , valfche munt, ƒ.
Counter feit fritndfiip, geveinsde
vriendfchap,
Counteiftit, namaakfel,
To counterfeit, namaken, ver^'al
fchen , nabootfen, y. to coun-
terfeit ccin, munt namaken.
Counterfeiter, namaker, naboot
fer, vervalfcher, valfcheujun
ter, m.
Countèiitiling, namaking, na-
bootfing, vervaJfchiDg, f.
CountMf, itly, valfchelijk, bedrie-
gelijk, adv,
To countermand, herroepen, y,
■Countermarch, terugrogt, m,
To countermine y tegenmijnen, y.
'Cuunterpdfe , tegenwigt, «.
Tr. cotinterpoxfe, tcgenwegen, y.
C-'unier-puifon, tegen-vergif, n.
Counterfcaip, buitenfchans , /.
konterfcharp.
Tc t^ounter-.a-f^ cr.nhalen, y».
contry'life, landleven; co/^;;-
iryV^^i/ü«,lar>db-wijze; covnUy
honfe, landhuis; ccuntry-man ,
landsman , landsgenoot, huis»
man , boer; what countryman is
he? wat landsman is hij? -wc
are counirymen, wij zijn land-
genootcn; country-fpeech , boe-
re taal; countrylaugtiage, mij-
ne moedertaal.
County , g aaffcbap ,
Coï/p/tf, paar,koppel, « band,/»,
T6 couple, paren, kojy|)el(n, y.
Courage, moed, m, moedigheid,,
manhaftigheid , onverfaagd-
held, f; to cool his courage, zij-
nen moed koelen; be of good
courage, "wees goeds moéds;
to take courage^ moed fchep.
pen.
Couragious, moedig, manhaftig
onverfaagd , a'^f lijk, aay.
Courier, postbode , bode , post, ot.
Coöf/<r,loop,r».beloop,», kdérr,'
m,^athing ofcvurje, eene ge-
wonelijke aaak; I wi/l tahg
another cour ft veith him, ik zal
eenen anderen weg met hem in-
gaan; to take bad courfesy
kwade gangen gaan.
Tocourfe, jagen, v,; to courfe «
hare, eenen haas jagen.
Courfer, harddraver, (paard.)
Court ,hof, n.; togo to court^ te»
hove g^an.
Court-lüdy, bofjuffer,
Court-party, hof-gezinde,
ttfiniS'court, kaatsbaan, f,
CourtUke, hoofsch, adj.
To vrijen pliiimflrijken. lief-
kozen, y.; to court a lady, over
eene jufvrouw vrijen; to court-
for a place, naar ecn ambt ftaan,
om een ambt verzoeken.
Courteous »beleefd,hoffelijk,
Courteoufly, beleefdelijk, ady.-
Courtefan jhoflioer,/.
C^urteCy, bcleeidlicLd, ttoffeJijk^