Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
COS.
Corporally, ligchamelijk , adv* i
Cor^ortf/io», getneenfchap, ƒ. i
COTDorution town, ftad of burgtl
die eenige voorregten heefc.
Corps, dood ligchaam, n.
Corps de guard, krijgswiqht, ƒ.
Corpulefi$y, lijvigheid,
Corpulent, lijvig , grof, ad},
Correa, net, verbsterd, aij.
To correal, verb2teren. nazien,
berispen ,v.\ to correB a proof,
eene proef nazien, of nale-
zen.
CorreBing, verbetering , nazie-
ning, ƒ.
CorreQion» verbetering , tuchti-
ging, berisping, ƒ.; houfe of cor
region^ tuchthuis, werkhuis.
Corremve, verbeterend, verzach-
tend , adj,
CorreSlly, netjes, a^v»
Tq correfpond, overeenkomen,
handelen, onderhandelen, y.
CorreSlor, verbeteraar , m,
Correfpondence ,ƒ.
medehandelaar, m.
Corrigible, verbviterlijk, adj.
To corroborate, verfterken, v.
Corro^ora/iv«,verftcrkend, adj.
To corrode, bijten, invreten, in-
,knagen, y.
Corrofive, invretend, ad}*
C?^;rf»/)',bedorven,uitgezocht, adj.
To corrupt, bederven, fchenden ,
omkoopen, y.
Corrupter , bederver, fchender ,
omkooper, m,
Cnrrupt-ble, verderfelijk, adj.
Corruption, verderf , n, bedorven
heid,
Corruptly, val fche lijk , ady,
Corjair, zccDovcr, m,
C'irufcant, flikkerend , ad},
■C tpmeticks , waschbal, w.
Cofmographer, wereld befchrij
ver, m,
Co/mvgraphy , wereldbefchrij
ving, f.
Cop. kosten, m, uitgaaf, f,
CO/?, kosten,v.; vA^f dots it cofl^f
wackosthci?
COÜ.
91
Coflive, hardlijvig, adj,
Copivjnefs, hardlijvigheid,/.
Coflly, kostelijk, ftatelijk, ady,
Cyr, fchapekot, «. fchaapftal,
Cottage, hut, n.
Cottager, huibeA'oner, boer,
C'ittcn , katoen . n,
Co'ich , nistb'mk , flaapbank , /.
C^'ich, V to c'iuch in writing,
in gefchrift vervatten , bij ge-
fchrift ftellen ; a letter well
couched, een wel op^eftelde
brief.
Covenant, verbond, verdrag ,
verding . n.; to covenant, ver-
drag maken, in een verbond
treden ,y,\ a covenant breaker ,
verbondsbreker, m.
Coyer, dekfel, kleed, n, omflag, w.
röfoy^r,bedekken, dekken , y ;
to cover, as a horfe a mare, be*
rijden, befpringen, y.
Covering, b2dekkiag , /.
Coverlet, beddefprei, deken , f*
Covert, da^i, n* fchuilplaats , ƒ.
lom.ner ,
Coyertly, bedektelijk , aJv,
Ti/cov^r, begeeren,zeer begeer-
lijk zija, v.
Covetous, gretig, begeerig , gie-
rig , vrek, adj, ; co\et<>us of
praife, lolgierig, begeerig naar
prijs.
CovJoupy, op eene begeerii,k«
wijze . ady,
Coveioujnefs, gierigheid, begeerig-
heidvrekheid, /.
Covey, troep, m, vlugt, ƒ.
To cough, hoest, kuch, m,^ to
cough hoesten, kugchen, y.
Cougher, hoester , kugchcr,oi.
Coulter, kouter, m. ploeg-ijzer, n,
Council,r^z(^, m, raadsvergaderinj*,
kerkvergadering ,/.; the king*s
, privy council, 'skonings gehei-
me raad.
CquncU chamber, raadkamer, /.
C'U'iCil of war, krijgsraad, m,
C'>unfel, raad, m. onderrigting,/.;
tidp counjel, om raad vragen.
Cv/zvy^/,advocaat, raadsheer, m.