Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
gesprokene rede) vervangen; daarom heet zij ook
wel Recitatief-opera. Komt het onderwerp met dat
van een treurspel overeen, dan heet zij eene Tragische
opera. Somtijds draagt zij den naam naar (}e per-
sonen, die er in optreden, en hunne bijzondere
handeling, als: Helden-opera, Goden-opera, enz.
2) De Romantische opera heeft haren naam naar
het onderwerp uit den ridder-, minnezangerstrijd,
enz., ook wel naar de handeling, voor zoo verre
daarin ernstige en boertige tooneelen elkander af-
wisselen.
.3) De Opera buffa (Opéra comique), welke even als
het blijspel vroolijke en kluchtige bedrijven door muziek
verlevendigt. Somtijds komen in de romantische en
boertige opera's Recitatieven voor; meest echter hebben
zij samenspraken tusschen den zang.
4) De Operette, eene kleinere soort van Opera butïa.
5) De Vaudeville, waarin eene eenvoudige dramatische
handeling met liedjes, beurtzangen enz. uit het volks-
leven of in den volkstoon gecomponeerd, wordt door-
weven.
Buitendien kan men als met de opera verwant beschouwen:
het Ballet, het Melodrama, het Tooneelspel met muziek
en het Tooneelspel met koren.
346. Wat is een Ballet?
Eene dramatische handeling, die alleen door dansen en
gebaren (pantomimes) — zonder te spreken — door de
acteurs op het tooneel wordt voorgesteld, terwijl de in-
strumentaalmuziek de gewaarwordingen der personen nu
eens in eigenlijke dansvormen, dan weder in andere met
hunnen toestand overeenkomende muziekvormen tracht uit
te drukken.
347. Wat is een Melodrama?
Een dramatisch of ook een uitsluitend tot declameeren
bestemd gedicht, waarbij de instrumentale muziek begeleidt
om de gevoelens en toestanden uit te drukken, terwijl zij
zich deels gedurende het spreken, deels er tusschen laat
hooren. Hierbij kunnen geene lange uitgewerkte vormen
worden gebezigd; korte volzinnen, aangehouden accoorden