Boekgegevens
Titel: Beknopte elementaire theorie der elliptische functiën
Auteur: Boer, Floris de
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200008
Onderwerp: Wiskunde: functies van meerdere complexe variabelen
Trefwoord: Elliptische functies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte elementaire theorie der elliptische functiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ter bereiking van het beoogde doel, komt het mij voor het beste te
zijn, om, zooals Jacobi het eenmaal in zijn Vorlesungen gedaan heeft, uit
te gaan van de i?-reeksen en daaruit langs zuiver algebraischen weg,
geheel rekenenderwijze dus, de theorie op te bouwen.
Ik heb mij in hoofdzaak bepaald, tot de voornaamste formules en
eigenschappen, die bij practische toepassing te pas kunnen komen. Geheel
consequent is dit echter niet volgehouden, en hij, wien het uitsluitend om
de toepassing te doen is, zal wel doen met sommige §§ ongelezen te laten.
Met name geldt dit van § 101 en 102 en van § 83—§ 86, en in verband daar-
mede een deel van § 89. Het eerste gedeelte van Hoofdstuk VI is meer
bestemd voor den mathematicus, die langs den hier gevolgden weg tot een
eerste kennismaking met Elliptische Functiën wenscht te geraken.
In Hoofdstuk VIII zijn enkele gedeelten tusschen | geplaatst. De lezing
daarvan vordert eenige kennis van de Theorie der Algebraïsche kromme
lijnen. Hij, voor wien die eisch een bezwaar mocht zijn, kan ze zonder
schade voor het overige overslaan.
Ten einde een rationeele indeeling in lloofilstukken mogelijk te maken,
heb ik een stelling eenige malen gebruikt, voor dat zij bewezen was. De
lezer zal misschien goed doen, met het oog daarop het boekje in een
eenigszins andere volgorde te lezen dan het geschreven is, en wel als
volgt: §1-§13, §17—§21, §24-§26, §46, §47, § 62—§ 64. Daarna
kan men het overgeslagene in de volgorde, waarin het voorkomt, laten
volgen. Toch is het misschien met het oog op de wenschelijkheid om bijv.
alles, wat op transformatie betrekking heeft, achter elkaar te bestudeeren
beter, om ook verder nog eenigszins eclectisch te werk te gaan en nu
verder te laten volgen §22, §23, §27—§35, §48—§56, §65—§73,
§ 75—§ 82, § 39—§ 43 eerste helft, § 59—§ 60 (tot verg. 4), § 74, § 14—§ 16,
§ 36—§ 88, § 43 tweede helft—§ 45, § 57—§ 58, § 60 tweede helft—§ 61,
§ 83—het einde. In ieder geval kan men in deze opsomming een aanwijzing