Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
I5ß
en zelden eindigt de twist, vóór er althans één meer of minder erg ge-
wond is. Maar wanneer er vreemdelingen zijn, weten zij zich meestal te
beheerschen.
Opmerkenswaardig zijn de beeldjes, die vaak aan den zolder der gelag-
kamer hangen. Ligt het dorp aan een meer en worden er booten verhuurd,
dan hangt aan den zolder het model van eene boot met eene pop als
schipper; is de herberg te gelijk een station voor de voerlieden, dan hangt
er een vrachtwagen in duodecimo naast. Dat zijn teek enen, die, benevens
de met gesneden figuren versierde meiboomen en de menigte bonte heili-
genbeelden, op een reeds eenigszins Italiaanschen karaktertrek wijzen. Deze
trek wordt gevoed door het katholicisme, dat zinlijke aanschouwing als
hulpmiddel ter voorstelling van zijne begrippen heeft aangenomen. Op
denzelfden grond rusten misschien de dramatische spelen der Oberammer-
gausche berglieden, die zeer oud zijn en scènes uit het leven van Jezus
voorstellen, 't Zijn nog herinneringen aan het niiddeleeuwsche drama.
Nog iets eigenaardigs is het „Haberfeldtreiben." Heeft iemand door
gierigheid, woekerzucht, onzedelijkheid of de eene of andere ondeugd, die
niet door den rechter kan worden gestraft, de ontevredenheid zijner
dorpsgenooten opgewekt, dan verzamelt zich des nachts voor zijn huis
een hoop vermomde menschen, die hem bij fakkellicht eene afgrijselijke
ketelmuziek brengen. Het heische allarm houdt zoo lang aan, tot de mis-
dadiger voor den dag komt. Nu wordt hem door iemand uit de menigte
zijn verkeerd gedrag voorgehouden, en belooft bij beterschap, dan gaat de
drom gerustgesteld uiteen.
Het gevaar heeft voor dezen bergbewoner iets aanlokkelijks; vandaar
dat hij veel houdt van het bestijgen der hoogste en steilste toppen. De
nabijheid der Oostenrijksche grenzen moedigt bovendien de zucht tot
smokkelen aan. In vele familien is deze bezigheid erfelijk, en, valt een
der hunnen bij die overtreding der wet, dat schrikt hen niet af. In den
strijd met de natuur en met zijne aartsvijanden, de dienaren der wet,
wordt de Beiersche „Aelpler" gehard. Hij is een dier kinderen der natuur
met hunne slechte, maar ook hunne uitstekende eigenschappen, als we
tegenwoordig bijna alleen buiten het bereik van den stroom der beschaving
vinden in de hooge gebergten of de groote steppen.
HET WURTEMBERGSCHE NECKARDAL EN ZIJNE STEDEN.
Aan de noordwestzij de van den Zwabischen Jura strekt zich een heuvelland
uit, dat wij het Neckarland kunnen noemen. Vooral de dalen van dit
landschap zijn mooi; daar bloeien en groeien ooftboomen en wijndruiven,
daar golven korenvelden en op dé hoogten breiden zich welige beuken-
wouden uit; oude steden en lachende dorpen vertoonen zich aan het oog.