Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'445
laatste telling (December 1872) heeft Honoloeloe 14852 inwoners, waar-
van II000 inboorhngen, 1000 kleurlingen, 500 Hawaiiërs van blanke
ouders, 600 Chineezen (waaronder slechts 40 vrouwen), 550 Amerikanen,
380 Engelschen, 150 Duitschers, 46 Franschen, 200 Negers en Mulatten
enz. In 1874 liepen 163 vreemde koopvaardij- en 13 oorlogsschepen de
haven binnen, terwijl de stoombooten van de lijn San Francisco — Sydney
25maal de haven aandeden. De Hawaiische handelsvloot bestond in 1873
uit 58 schepen met gezamenlijk 8561 tonnen inhoud, n.l. 13 koopvaardij-
schepen, 5 walvischvaarders en 40 kust-schoeners. In 1874 werd aan
vreemde waren voor i millioen dollars ingevoerd en voor meer dan dat
bedrag inlandsche waren uitgevoerd, waaronder in de eerste plaats suiker,
verder rijst, huiden, wol, koffie, eene soort van geneeskrachtige zwam
i^Fungus Chirurgorum), talk en zout.
Na dit uitstapje zetten we onze wandeling door de stad voort. Onder
de openlijke gebouwen munt vooreerst het in 1875 voltooide „Aliiolani,"
het regeeringsgebouw, uit door grootte en schoonheid. Dubbele zuilenrijen
en een vierkante toren, die zich op het middenstuk verheft, geven het een
statig voorkomen. Van het hôtel is reeds gesproken. Het postkantoor is
een gebouw van twee verdiepingen met een breed balkon. Al deze gebou-
wen zijn stevig van steen opgetrokken, zoodat ze zelfs aan aardbevingen
weerstand bieden. Het koninklijke paleis „lolani" onderscheidt zich slechts
door de standaarden en de wachten van de groote houten villa's der Euro-
peanen. 't Is een gebouw van ééne verdieping, dat door een park met
hooge muren wordt omgeven; maar binnen kort zal het door een grooter
en mooier gebouw worden vervangen. Of dat nieuwe paleis spoedig tot
woning zal verstrekken aan een Amerikaanschen gouverneur van Hawaii?
Van den meer dan honderd voet hoogen vuurtoren heeft men een prachtig
gezicht op de stad en de haven. In den kleinen koninklijken schouwburg
worden dikwijls voorstellingen gegeven door tooneelspelers, die van Amerika
naar Australie of in omgekeerde richting gaan. Onder de kerken munten
uit de katholieke kathedraal (met een' bisschop) en de steenen „Kawaiahas"
kerk der protestantsche inboorlingen.
Geen vreemdeling laat de markt onbezocht, waar eene menigte vruchten
te koop worden aangeboden: bergen van oranjeappels, mango's (de sma-
kelijke vruchten van Mangif era indica), papaia's (de vruchten van Carica
papaia, den meloenboom), meloenen, bananen, kokosnoten, ananassen,
chirimoya's (de vruchten van Anó^a cherimolia), suikerriet, limoenen,
tamarinden, bataten (de zoete aardappelen, knollen van Convolvulus
batdtas) en vijgen zijn daar opgestapeld. Des Zaterdags gaat ieder vreem-
deling naar een ruim houten gebouw zonder zijwanden, waar de visch-
markt wordt gehouden, minder nog om de visschen dan wel om de inland-
sche vrouwen te zien, die in grooten getale in bonte kleeren, het haar en
den hals met kransen van welriekende bloemen versierd, lachende en
schreeuwende hare inkoopen doen.
Parken bezit Honoloeloe eigenlijk niet; maar de esplanade zal met boo-