Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'443
telegraaf reeds onze komst aan de voor ons nog onzichtbare, anderhalf uur
verwijderde stad. Daarna zagen we Diamond-head, door de inboorlingen
Leahi genoemd, zijn 761' hoogen uitgebranden krater in zee vooruitsteken,
en op zijne kale hellingen herkenden we duidelijk de oude lavastroomen.
Daarachter verschenen, dicht aan zijn' voet, de vroolijke buitenverblijven
van het dorp Waikiki met zijne menigte kokospalmen, terwijl de steile, '
donkere bergketen van Oahoe zich verder links voortzette. Toen nu ver-
scheiden kano's, met inboorlingen bemand, ons te gemoet kwamen roeien,
verrieden eene heftige ^ branding vóór ons en daarachter zich verheffende
masten en torens de haven. Korten tijd nadat een bejaarde blanke loods
aan boord was gekomen, stoomde de boot langzaam den smallen ingang
binnen. De schuimende branding dreigde aan weerszijden bij de geringste
onoplettendheid met vernietiging. Juist voor den vuurtoren op het binnenste
rif loste onze boot haar saluutschot.
Van hier liet zich de stad het best overzien. Tot 3000' verheffen zich
de spitsen van het gebergte, dat door vele dicht begroeide dalen door-
sneden wordt en in eene ruim 1/2 uur breede vlakte langs de zee uitloopt.
Op deze vlakte beslaat de stad eene breedte van een klein uur. Zij is
bijna geheel verscholen in een dicht woud van tropische vrucht- en sier-
boomen, waaruit alleen de daken en de aan het water gebouwde huizen
te voorschijn komen, en waarboven zich de hoogere gebouwen en de torens
verheffen.
Een kwartier later lag de „Costa Rica" vastgemeerd aan de esplanade,
het met vruchtenschillen bedekte plein, waar eene bonte menigte menschen
was geposteerd. Europeesche kooplieden in witte kleeding, goedgekleede
inboorlingen, Hawaiische vrouwen in wijde, bonte katoenen kleeren, Chi-
neezen in blauwe kielen, wijde, witte broeken en met lange haarstaarten,
kleurlingen in alle schakeeringen, soldaten van de koninklijke lijfwacht in
blauw en roode uniformen, blanke en gekleurde ambtenaren, velen te paard
of in een rijtuig, stonden daar in dichte groepen, nieuwsgierig de vreem-
delingen aangapende of met verlangen de zware zakken der mail te gemoet
ziende, wier inhoud hun eens in de maand bekend maakt met hetgeen in
het overige gedeelte der aarde gebeurt.
In een' wagen, die reeds stond" te wachten, ging het nu langs eene
straat met vele winkels naar het Royal Hawaiian-hôtel, dat zeer goed is
ingericht, zoo goed zelfs, dat het iemand, die van San Francisco, de
„Hótelstad," komt, verbaast. Het schoone gebouw van drie verdiepingen
staat op een schaduwrijk plein met tropische gewassen en frissche fonteinen.
Iedere verdieping is voorzien van eene veranda, waarlangs slingerplanten
naar boven klimmen. Ruime, koele kamers, groote eetzalen, biljart-, bad-
en conversatiezalen met piano's, water- en gasleidingen en eene goede
tafel doen .den reiziger spoedig de vermoeienissen van eene zeereis vergeten.
Het gebouw is voor korten tijd door de regeering voor eene som van
116000 dollars opgericht, om te voorzien in de werkelijk dringende be-
hoefte aan een goed hôtel.