Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'440
hunne tienden aan de zendelingen en hunne belasting aan de Engelsche
regeering betalen.
De taro-plant is eene Colocasia en de yamsplant eene Dioscorea. De koe-
mala, zoete aardappel of bataat is een Convolvulus. Taro, yams, koemala,
bananen en broodvruchten worden gekookt gegeten.
Varkens en hoenders zijn in ieder dorp aanwezig; ze worden echter
alleen bij groote feestelijke gelegenhedèn, en dan in grooten getale, ge-
geten. Visschen levert de zee alle dagen, schildpadden maar zelden. De
talrijke papegaaien en duiven in de bosschen worden niet gegeten, daar
de inboorlingen met de geweren die zij hebben niet wel terecht kunnen.
Men eet met de vingers van beide handen, en de spijzen worden zeer
netjes op bladeren voorgediend. Vroeger bediende men zich voor het eten
van menschenvleesch van geheiligde vorken.
Hunne taal, eene verbastering van het Polynesisch, ofschoon de Fidsji'
lichamelijk tot de Papoea's behooren, klinkt welluidender dan die der
Maori's; zij articuleeren duidelijk. Er worden op de Fidsji-eilanden mis
schien even veel dialecten gesproken als er bewoonde eilanden zijn.
DE POT VISCHVANGST IN DEN GROOTEN OCEAAN.
De pels van het sabeldier lokte het eerst de Kozakken naar Siberië, de
nog kostbaarder vacht van den zeeotter was het lokmiddel, dat de Russen
naar de Aleoeten en Aljaska voerde, en hoe weinig zouden we nog van de
eilanden des Grooten Oceaans weten, als niet de potvisch of cachelot de
visschers naar die verafgelegen streken gelokt en hunne moeite rijkelijk
beloond had! Nog vele dieren zouden kunnen worden genoemd, die een belang-
rijken invloed op de uitbreiding van onze aardrijkskundige kennis, en
tegelijk op de verspreiding van den mensch over den aardbodem en op
zijne geschiedenis hebben uitgeoefend, maar voor dezen keer zullen we
ons tot den potvisch bepalen.
Geen ander voortbrengsel van den Grooten Oceaan brengt de eilanden-
groepen van Polynesië in zoo levendig verkeer met de groote handelsvolken
aan den Adantischen Oceaan. De potvischvaarder baande den weg voor
den zendeling en den veroveraar, en als nu steden tot bloei komen en
christenkerken worden opgericht, waar nog voor korten tijd menschen wer-
den geofferd, dan moeten we erkennen, dat zonder de aanwezigheid van
den cachelot in het tropische deel van den Grooten Oceaan stellig niet
zoo spoedig die groote veranderingen zouden hebben plaats gevonden.
De potvisch komt in grootte ongeveer overeen met den Groenlandschen