Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'438
Het gezang.was geëindigd, en de „kawa" gereed. Een jongen bracht in
gebogen houding — rechtop te gaan in de hut van een opperhoofd is eene
groote onbeschaamdheid — den beker, de helft van eene kokosschaal, en
bood dien het opperhoofd aan, die zeer beleefd aan mij de eer van den
eersten dronk afstond. De jongen hurkte voor mij neder en klapte drie
maal in de handen, toen ik de schaal had aangenomen. Mij was reeds
gezegd, dat men iederen keer de schaal geheel moest uitdrinken. Wie dat
niet doet, dien wordt het door de wilden der Zuidzee-eilanden even kwa-
lijk genomen als door de wilden van eene Duitsche „studentenkneipe". Ik
deed mijn plicht en slikte den geheelen inhoud binnen, 't Smaakte afschu-
welijk, ongeveer als zeepwater met tannine.
Het gezelschap had meer behagen in mijne daad dan ik zelf Allen
klapten zichtbaar tevreden driemaal in de handen en schreeuwden eenstemmig
en grijnzend: „amala", waarop mijn leidsman mij toefluisterde, dat ik nu
„mole, mole" moest danken, wat ik dan ook deed, terwijl ik de geledigde
schaal naar den schotel wierp.
Ik heb later nog dikwijls „kawa" of „yankona", zooals men op Viti
zegt, gedronken. De drank ziet er uit als thee met zeer weinig melk. Zijn
zeepsmaak verdwijnt gauw en maakt plaats voor een koel gevoel aan 't ge-
hemelte, zoodat ik hem later menigmaal niet ongaarne dronk. Van de
slechte gevolgen, die men aan 't gebruik van de „kawa" toeschrijft, heb
ik niets ondervonden, maar 'k gebruikte ook nooit meer dan vier kokos-
schalen, ieder van misschien '/j liter inhoud, achtereen. De drank schijnt
zweetdrijvend te zijn; ook kon ik na 't gebruik ervan niet slapen. Dron-
kenmakend is de „kawa" niet en gegist is ze evenmin; ze is eenvoudig
een aftreksel, evenals onze thee, misschien met dit verschil, dat de waar-
schijnlijk geringe hoeveelheid zetmeel der wortels door het speeksel in
suiker is omgezet. De „yankona" is een geliefkoosde drank, niet alleen bij
de inboorlingen, maar ook bij de daar wonende blanken."
Dr. B. geeft zijne verwondering te kennen over de geestelijke ontwikke-
ling der Fidsji-eilandenbewoners. Hunne goedaardigheid, vriendelijkheid en
opgewektheid moet ieder voor hen innemen, die boven het vooroordeel
der huidkleur staat. Over 't geheel schenen deze bijna naakte, slanke en
gespierde menschen zeer gelukkig.
Voor dat het christendom er was ingevoerd, droegen de mannen het
haar in den vorm van groote pruiken, die zelfs de kracht van knotsslagen
eenigszins braken. Om de lenden sloegen zij een smal stuk doek van bast,
de „malo". De vrouwen knipten het haar kort en bonden om de heupen
den „likoe", een rok van rietblaren, die aan een touw van kokosvezels
waren bevestigd. Waar de zendelingen zijn binnengedrongen, knippen man-
nen en vrouwen de haren kort af en dragen ze den bovengenoemden
„zoeloe".
Het tatoueeren was bij de Fidsji's nooit in gebruik; slechts de vrouwen
van zeer voorname opperhoofden lieten zich aan de beide mondhoeken
eene kleine ronde figuur tatoueeren. De krijgslieden verfden zich op het