Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
429
Even eenvoudig als de woning van den inboorling is, zijn ook de ge-
reedschappen en de wapenen. Van de eerste kent hij alleen die, welke
hem tot het bekappen van het hout, het loskrabben van den bodem of
het verscheuren van het vleesch en het bewaren van plantenzaden en
wortels dienen. Het zijn bijl en mes, beide in den regel van steen, vaak
van kwarts, of been, de eerste van een houten steel voorzien, en een zak
van schors of biezen gevlochten. Als wapenen bedient hij zich van speren,
knotsen, werpstokken en houten schilden. De werpstok, boemerang
genoemd, bestaat uit een hard, zwak boogvormig gekromd, gepolijst stuk
hout van 0.6 a i meter lengte. De boemerang heeft de eigenschap, als hij
door eene geoefende hand geworpen wordt, van in de lucht een' boog te
beschrijven en naar dengene die het werktuig geworpen heeft, terug te
keeren.
In den oorlog schijnt hel eten van menschenvleesch voor te komen,
waarbij het meer verbreide geloof ten grondslag ligt, dat men, door
het vleesch en vet van den verslagen vijand te eten, ook zijn' moed in
zich opneemt. De vrouw wordt bij de Nieuwhollanders als slavin behan-
deld en is dientengevolge vroeg afgeleefd. Hun godsdienst bestaat voorna-
melijk in eene vereering van booze geesten, die als de geesten van gestor-
venen of als daarmede verwant worden beschouwd.
Sedert zij met de Blanken kennis hebben gemaakt, is onder hen het
geloof verbreid, dat deze incarnaties zijn van de geesten hunner dooden,
en dat iedere zwarte na zijn' dood in een' blanke wordt veranderd. Hunne
denkbeelden omtrent goden zijn zoo vaag, dat ze zelfs niet den ruwsten
vorm van een godendienst of een godenbeeld bezitten. Een priesterstand
bestaat dus ook niet. In de plaats daarvan hebben zij toovenaars, die de
middelen kennen om den boozen geest onschadelijk le maken en de plaats
van geneesheer innemen. De toovenaars zijn de eenige menschen, dieeenig
aanzien bij den grooten hoop bezitten; de macht der opperhoofden bepaalt
zich tot enkele familien en is tijdelijk en beperkt. Een individu heeft alleen
dan iets te beteekenen, als hij de middelen bezit of schijnt te bezitten,
zich bij anderen gevreesd te maken. Dat zelfde geldt ook voor de stammen.
De zeer talrijke talen van de menigte stammen in Nieuw-Holland hebben
vele woorden en uitdrukkingen voor zinlijk waarneembare dingen; voor
abstracte begrippen hebben zij er daarentegen geene, wat geheel in over-
eenstemming is met de beperkte ontwikkeling van deze menschen.
Het getal der Nieuwhollandsche inboorlingen neemt snel af; ze zijn ten
ondergang gedoemd en zullen het lot deelen van de Tasmaniers, die reeds
uitgestorven zijn.