Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
423
de dadelpalm het vermoeide rund voor de stralen der middagzon. Dezelfde
diersoort, die in oostelijk Europa met beren en wolven kampt, wordt
onder eene andere hemelstreek door de aanvallen van tijgers en krokodil-
len bedreigd.
Maar niet alleen de krokodil en de jagoear vallen de Zuidamerikaansche
paarden aan, ook onder de visschen hebben zij een gevaarlijken vijand.
De ondiepe wateren van Bera en Rastro wemelen van tallooze sidderalen.
Deze geel gevlekte dieren hebben eene lengte van 5 a 6 voet. Ze zijn
sterk genoeg om de sterkste dieren te dooden, als de slag goed aankomt.
Een weg door de steppe moest eens veranderd worden, omdat de gymno-
ten in een stroompje in zoo grooten getale aanwezig waren, dat jaarlijks
vele paarden die in eene voorde door de electrische schokken verdoofd
werden, verdronken.
Een schilderachtig schouwspel biedt de vangst der sidderalen aan. Men
jaagt muildieren en paarden in een plas, die door Indianen omsingeld
wordt. Als slangen kronkelen de dieren door het water, hunne slagen rechts
en links toebrengende. Met vliegende manen, snuivende en met van wilden
angst fonkelende oogen zoeken de paarden het in het water dreigende
om weer te ontvlieden; maar de Indianen drijven ze met hunne lange bam-
boesstokken naar het midden van den poel terug. Doch de ongelijke strijd
neemt in hevigheid af. Als ontladen wolken verstrooien zich de vermoeide
visschen. Zij hebben veel rust en overvloedig voedsel noodig om hunne
krachten te herkrijgen. Zwakker en zwakker worden hunne slagen. Ver-
schrikt door het gedruisch der stampende paarden, naderen zij vreesachtig
den oever, waar zij door harpoenen worden gewond en met stukken droog
niet geleidend hout, aan land worden gesleept.
Dat is de wonderbare strijd tusschen paarden en visschen. >)
') In een ander werk van Humboldt komt eene uitvoeriger beschrijving voor van
deze manier om sidderalen te vangen. Misschien zijn er weinig natuurscliilderingen, die
zoo beroemd zijn geworden als deze, zegt Dr. Carl Sachs, die in 1876, dus juist 76
jaar na Humboldt, de Llano's heeft bezocht, speciaal met het doel om onderzoekingen
omtrent de sidderaal in het werk te stellen. Wie van sidderalen heeft gehoord, kent
ook de geschiedenis van hun' strijd met de steppenpaarden. Zoo scheen het, zegt Dr.
Sachts, toen ik in Berlijn het plan voor mijne reis ontwierp, natuurlijk, dat ook ik,
evenals Humboldt, paarden in den poel zou moeten drijven, om de gymnoten voor
mijne onderzoekingen te vangen. Slechts wilde ik, in plaats van paarden en muildieren,
ezels nemen, omdat die veel goedkooper zijn...............
De kans van slagen scheen zeer groot; want de Cano Rastro, die in de nabijheid
van mijne plaats van oponthoud stroomde, was rijk aan tembladores. Ik liet dus den
dag na mijne aankomst door mijn' huisgenoot Juan Baptista een aantal stoutmoedige
mannen samenroepen. Ik deed hun het voorstel den volgenden morgen een embarbascar
con cavallos te houden, waarbij de paarden bij wijze van proef door ezels zouden wor-
den vervangen. Tot mijne groote verwondering begrepen de mannen niet, wat ik eigen-
lijk meende; ik was daarom genoodzaakt, hun Humboldts verhaal te vertellen. Toen
zij nu begrepen, wat do bedoeling was, brak het geheele gezelschap in een daverend
gelach uit. De gedachte, op die manier tembladores te vangen, scheen hun zoo ver-
makelijk, dat ik moeite had om hen weer te doen bedaren.