Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
417
tweehonderd vierkante mijlen oppervlakte een weinig hooger dan de aan-
grenzende gedeelten. Banken noemen de inboorlingen ze, en onbewust
teekenen ze daardoor den vroegeren toestand dezer streek, daar die hoog-
ten ondiepten waren in de groote Middellandsche zee, waarvan de steppen
den bodem vormden.
Nog tegenwoordig roept een gezichtsbedrog des nachts de toestanden
van den voortijd terug. Als maan en sterren, snel rijzende of dalende,
den zoom der vlakte verlichten, of als zij hun trillend beeld weerkaatsen
in de benedenste laag der golvende dampen, dan meent men den oceaan
voor zich te zien. Evenals deze, vervult de steppe het gemoed met het
gevoel der oneindigheid, en door dit gevoel, terwijl het gemoed zich los-
maakt van de zinnelijke indrukken, met hoogere en betere gedachten. ')
Maar vriendelijk is tevens 't gezicht van den helderen spiegel der zee,
waarop de bewegelijke, zacht schuimende golf zich krult; dood en stijf
ligt de steppe daar, als de naakte rotskorst van eene gestorven planeet.
Geen oase herinnert hier aan vroegere bewoners, geen gehouwen steen,
geen verwilderde vruchtboom aan den kunstvlijt van ondergegane geslach-
ten. Vreemd aan de lotgevallen der menschen, alleen in betrekking staande
tot het heden, ligt deze hoek der aarde daar als een wild schouwtooneel
van een vrij leven der dieren en planten.
Van de kustketen van Caracas af strekt zich de steppe tot aan de wou-
den van Guyana uit; van de sneeuwbergen van Merida, op welks helling
het natron-meer Urao een voorwerp van godsdienstige vereering der inboor-
lingen is, tot de groote delta die de Orinoko aan zijne monding vormt.
Naar 't zuidwesten strekt zij zich als een zeearm aan gene zijde van den
Meta en den Vichada tot aan de nooit bezochte bronnen van den Guaviare
en den eenzamen bergrug uit, welken de Spaansche soldaten met hunne
') Ook het voorkomen van de Galera, de laatste hooge rug, die de vlakte aan de
noordzijde begrenst, doet aan eene oude zeebedding denken, zooals blijkt uit Dr. Sachs'
reisverhaal. «Ongeveer '/j uur na ons vertrek uit Morrocoi keerde ik mij om, en een
uitroep van verrassing ontsnapte mij. Ook mijne reisgenooten hielden stil om het eigen-
aardige schouwspel te genieten. ^
In plaats van de zachte helling der Galera, die bij het betreden van de vlakte, ook
door de langzame verandering in den plantengroei, den overgang van het iMjrgland tot
de vlakte bijna onmerkbaar maakte, meent men nu ten gevolge van de perspectivische
verkorting der lijnen, eene scherp en steil uit de vlakte oprijzende bergketen te zien.
„La Costa del mare!" (de kust der zee) riep mijn begeleider uit; en inderdaad geene
vergelijking kan treffender zijn. Tusschen de hoogte en ons breidt zich eene volkomen
effene vlakte uit, zoodat het geheel de bedriegelijkste overeenkomst met eene steile rots-
achtige kust heeft, die op eenigen afstand van de zee uit wordt gezien. Ook is de ge-
waarwording, die men ondervindt, als men de dicht bevolkte en gedeeltelijk zeer goed
bebouwde berglandschappen verlaat en de doodsche, onherbergzame steppe betreedt, zeer
verwant met die van den schipper, welke eene zekere, rustige haven voor den wijden,
eenzamen Oceaan verlaatr men voelt zich in eene nieuwe, schijnbaar oneindige wereld
verplaatst; de omstandigheden, waaronder men leeft, zijn geheel anders geworden,
nieuwe bekoorlijkheden eu nieuwe gevaren komen op het tooneel.
r. R. iiDS, Globe. 27