Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
■tie
de Panama-spoorweg voor een deel aan Nicaragua afstaan. Van 1855 tot
1866 werden langs den Panamd-spoorweg vervoerd bijna 400 000 personen,
voor ruim 500 mill, dollars goud, voor ruim 147 mill, zilver, ruim 7 mill,
iuweelen, 19 mill, papiergeld. In de laatste jaren is het verkeer op den
spoorweg echter sterk achteruitgegaan, zelfs zoozeer, dat de compagnie in
1871 een deel harer beambten moest ontslaan. De oorzaken van dien on-
gelukkigen toestand zijn hoofdzakelijk te zoeken in het volgende.
De compagnie heeft eene overeenkomst gesloten met de regeering van
Nieuw-Granada, waarbij de aanleg van iederen concurreerenden spoorweg
in dit rijk is verboden. Van dit monopolie meent de compagnie geen
beter gebruik te kunnen maken dan door de prijzen zeer hoog te houden.
Had zij op de teekenen des tijds gelet, dan ware voor haar zeker veel
onheil voorkomen. Maar in New-York, waar de zetel van 'tbestuur zich
bevindt, liet men de zaken zooals zij waren. De rechtstreeksche stoomboot-
verbinding tusschen Valparaiso en Liverpool door straat Maghelaens heeft
den Panami-spoorweg veel kwaad gedaan. De Centraal-Amerikaansche
havens op de westkust, b.v. van Costarica, verzenden een groot deel van
hare koffie met schepen om kaap Hoorn, omdat de spoorweg te hooge
vrachten eischt. Verder heeft de Pacific-spoorweg veel nadeel berokkend,
want vele havens op Amerika's westkust brengen nu hare personen en
goederen per scheep naar San Francisco.
Zoo bewijst ook de geschiedenis van den Panamd-spoorweg weder den
schadelijken invloed van het monopolie.
DE LLANO'S.
Aan den voet van den hoogen granietrug, die eens in de ontwikkelings-
geschiedenis van onze planeet, toen de zeeboezem der Antillen werd ge-
vormd , het geweld der aanstormende golven trotseerde, begint eene groote,
onafzienbare vlakte. Als men de dalen van Caräcas en het eilandenrijke
meer Tacarigua, waarin de stammen van pisangs zich spiegelen, als men
de velden, die met het teedere lichtgroen van het Tahitisch suikerriet
prijken of de ernstige schaduwen van de cacao-boschjes achter zich laat, —
dan rust de blik naar het zuiden op steppen, die schijnbaar rijzende, in
de blauwende verte den horizon begrenzen.
Uit den weelderigen overvloed van 't organische leven komende, betreedt
de reiziger verbaasd den eenzamen rand van eene boomlooze, aan planten
arme woestenij. Geen heuvel, geen rots verheft zich als een eiland in de
onmetelijke ruimte. Alleen liggen hier en daar verbrokkelde lagen van